Høy temperatur på kommunestyremøte 21. september da Venstre vil begrense veksten

Størst vekst i Norge – ikke noe å feire

Vi er størst i Norge når det gjelder vekst – og det er ikke noe å feire! konstaterte Venstres gruppeleder Bjørn Gran da kommunestyret den 21. september behandlet revisjonen av kommuneplanens arealdel for perioden 2022-2034

Romerikes Blad hadde en bred omtale av diskusjonen på kommunestyremøtet om kommuneplanens arealdel.

I følge artikkelen i RB var det gruppeleder i Venstre Bjørn Gran som slo an tonen med å foreslå at hele planen skulle utsettes. – Forslaget tar ikke tilstrekkelig hensyn til at den enorme veksten av leiligheter i utviklingsområdene ikke er sosialt bærekraftig, mente han.

Venstres forslag om å begrense veksten støtter spesielt opp om satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel om tilhørighet og fellesskap, inkluderende bomiljø og ungdomssatsing. Venstre mener at vi de neste årene må bruke ressurser på å gjøre kommunen bedre for innbyggerne og gjennomføre allerede igangsatte og vedtatte prosjekter.

Forslaget fra Venstre fikk ikke flertall: Venstres forslag om at veksten i utviklingsområdene skal begrenses for å styrke den sosiale bærekraften i kommunen ble nedstemt, med 23 mot 24 stemmer. Et motforslag fra SV fikk flertall: “Veksten i utviklingsområder ikke skal gå på bekostning av sosial bærekraft”. Dette forslaget kom som resultat av Venstres forslag om å begrense veksten.

Her er en oppsummering av Lørenskog Venstres tilleggsforslag til kommuneplanens arealdel

Arealdelen er et viktig plandokument for kommunen som sier noe om hvordan arealene i kommunen skal brukes, for eksempel hvor det er tillatt å bygge vei, dyrke jord eller bygge boliger. Den viser også hva som skal vernes i kommunen. Se mer info om kommuneplan og arealplan her.

Kommuneplanens arealdel på høring

Nå skal planen sendes på høring. Lørenskog Venstre oppfordrer innbyggerne i Lørenskog, lag og foreninger til å si sin mening om utviklingen i Lørenskog.

Hva betyr sosial bærekraft?

Veiviseren.no sier følgende: “Det finnes ulike definisjoner av sosial bærekraft og begrepet kan kanskje enklest forstå som et samlebegrep som rommer ulike aspekter som påvirker menneskers levekår og livskvalitet, som et trygt og godt sted å bo, utdanningsmuligheter, anstendig arbeidsforhold, sosial tilhørighet, fravær av diskriminering og muligheten til å delta i beslutningsprosesser som påvirker ens hverdag.”