17. oktober: Leserinnlegg om naturinngrep i Romerikes Blad

Den 17. oktober hadde styremedlem i Lørenskog Venstre Harald Eid leserinnlegg om naturinngrep. Her kan du lese innlegget:

Vi lever i en tid med en klima -og miljøkrise i verden. Miljøsituasjonen forverrer seg, og det haster med å sette i gang nye tiltak.

Verdens Naturfond har nå kommet med en ny rapport som viser at ca. 70 prosent av alle ville dyr har forsvunnet de siste 50 år. Årsaken til tap av artsmangfold skyldes særlig klimaendringer og tap av leveområder.

Losby Gods som skogeier vil lage en brei ny vei med mange møteplasser sentralt i Østmarka i et relativt uberørt område øst for Elvåga. De vil ha en stor vei for å kunne bruke store tømmerbiler. I dette området er det fortsatt mye naturskog med bevarte økosystemer og et rikt fugle- og dyreliv. Her er forskjellige tretyper og ny- og gammelskog.

Tap av naturmangfold

Moderne skogsdrift er store flatehogster utført av skogentreprenører med store skogsmaskiner. Naturskogen blir borte og erstattet av plantasjeskog. Det betyr ødelagte økosystemer og tap av artsmangfold. Det er mye som tyder på at det er akkurat det som vil skje i et relativt uberørt område i Østmarka. Vi vil få økt CO2 til atmosfæren og tap av verdifull natur.

Det aktuelle området har en relativt godt bevart natur. Her finnes spillplasser for tiur og orrhane som er mye avhengig av gammelskog. Her finnes fugler som nå har blitt relativt sjeldne som hønsehauk og fiskeørn. Det er også rødlistet lav, sopp og blomsterarter i område.

Bedre kartlegging

I søknaden er veiens innvirkning på miljøet og friluftslivet lite vurdert selv om veien synes å ha en stor innvirkning. Dette må bli vurdert før politisk behandling.

Saken har kommet til Stortinget hvor en ber regjeringen vurdere de miljømessige konsekvenser bedre. Saken har imidlertid blitt oversendt fra miljø- til landbruksdepartementet hvor Senterpartiet har den politiske makta.

Her er lenke til saken i RB: https://eavis.rb.no/titles/rb_no/3376/publications/5997/articles/1679597/27/2