Større ambisjoner om åpenhet

Pressens Offentlighetsutvalg og avisen Kommunal Rapport undersøker hvert år hvor åpne norske kommuner er. Eidsvoll havnet på en 42.plass blant kommunene i Viken, og 287.plass blant samtlige norske kommuner. Grunnlovskommunen Eidsvoll bør ha større ambisjoner om åpenhet. Hvorfor?

Fordi mulighet for åpenhet og innsyn i beslutningsprosessene i folkevalgte organer og saksbehandlingen er grunnlaget for tillit til at saksbehandling foregår i tråd med lover og regler, og at beslutninger tas på korrekt måte. For å bli litt høytidelig: Demokratiet hviler på at befolkningen har tillit til de folkevalgte, til det offentlige byråkratiet, og til demokratiske organer. Uten denne tilliten risikerer vi at demokratiet blir ødelagt. Tvil om demokratiske prosesser kan oppstå dersom prosesser er lukket for innsyn, og vedtak blir uforståelige fordi de ikke begrunnes.

Åpenhetsbarometeret til Pressens Offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport undersøker åpenhet i kommunene basert på 16 forskjellige kriterier. En del av disse gjelder kommunens postliste. Hvem kommuniserer med kommunen, og om hva? Andre kriterier er blant annet om kommunen informerer om retten til innsyn, og om politiske saksdokumenter og vedtak publiseres.

Da Knut Bakkehaug var innvalgt i kommunestyret jobbet Venstre veldig mye med å sikre åpenhet i Eidsvoll kommune. La meg understreke at Venstre slett ikke var alene om å jobbe med dette. Andre partier kan få fortelle hva de har gjort (eller hvorfor de har stemt imot forslagene). Venstre jobbet med å sikre streaming fra møter i folkevalgte organer, slik at folk skal slippe å dra helt til rådhuset for å følge med på hva politikerne sier og gjør, og hvordan de stemmer. Men hvem stemmer hva? Venstre har jobbet for at referatene skal henvise til hvilke partier som stemmer for hvilke forslag. Det har også EUB gjort, og det er blitt innført.

Kommunen har en møtekalender der du kan finne oversikt over møteinnkallelser, sakslister, saksdokumenter og referater. Dette hjelper innbyggere og andre til å følge med på hva som skjer i kommunens organer. Ikke alle utvalg har vært med på denne samlede oversikten. Et unntak har lenge vært Kontrollutvalget. Dette er et utvalg som fører kontroll med folkevalgte organer og administrasjonen, og som skal være helt uavhengig av hvem som har flertall i kommunestyret. Venstre jobbet i perioden 2011 – 2015 for at Kontrollutvalgets flertall skulle komme fra opposisjonen i kommunestyret, og for at sakspapirer skulle være sammen med de andre utvalgene i kommunens møtekalender på hjemmesiden.

Venstre fikk flertall for å melde Eidsvoll inn i Transparency International, en organisasjon som jobber for nettopp åpenhet og innsyn. Dette skulle bl.a øke bevisstheten rundt slike temaer blant ansatte og folkevalgte i kommunen. Resultatet fra Åpenhetsbarometeret tyder på at Eidsvoll fortsatt har mye ugjort.

I Ullensaker tok Venstre tak i resultatet på Åpenhetsbarometeret. Kommunedirektøren ble innkalt til Kontrollutvalget, og bedt om å redegjøre. Resultatet ble at Ullensaker klatret kraftig oppover på listen over de mest åpne kommunene i landet, bare i løpet av et år.

Selv om Venstre ikke er representert i kommunestyret denne perioden håper vi at andre partier tar tak i resultatene fra Åpenhetsbarometeret. Eidsvoll er grunnlovskommunen. Det moderne demokratiets vugge. Skal tilliten til demokratiet bevares bør Eidsvoll være en veiviser når det gjelder åpenhet og innsyn. Venstre vil fortsette arbeidet for åpenhet, innsyn og lokaldemokrati.

Per Aage Pleym Christensen