12. desember: Leserinnlegg om manglende klimainnsats

Den 12. desember hadde Bjørn Gran og Eva Næss Karlsen leserinnlegg i Romerikes Blad (papir-utgaven/e-avis) om klimabudsjett og manglende innsats for å redusere utslipp i kommunen. Her kan du lese innlegget:

Lørenskog kommune skal innføre sitt første klimabudsjett fra 2023. Det er veldig bra! Et klimabudsjett er et styringsverktøy i klimaarbeidet som gir oss informasjon om hva som er status og hvilke tiltak som må iverksettes for å nå klimamålene.

Kommunen har som mål å halvere utslippene innen 2030 i forhold til utslipp i 2009. Dessverre er Lørenskog langt fra å nå klimamålene. Lørenskog kommune har redusert utslippene med fattigslige 2 prosent i perioden 2009-2020. Det betyr at vi har en stor og krevende jobb foran oss mot 2030. Tallgrunnlaget fra Miljødirektoratet viser at i 2020 var 46 prosent av utslipp i Lørenskog fra «Annen mobil forbrenning» der bygg og anlegg er den viktigste utslippskilden. 47 prosent av utslippene er fra veitrafikk, der tunge kjøretøy er den kjøretøytypen der utslippstrenden må snus.

Lørenskog Venstre etterlyser et sterkere eierskap og engasjement i klimaarbeidet fra både politisk og administrativ ledelse i kommunen. Da Oslo lanserte sitt klimabudsjett for 6 år siden, var det finansbyråden som var ansvarlig og presenterte dette. Det er dessverre ikke samme tyngde i Lørenskog kommune, verken i fremleggelsen eller i foreslåtte tiltak som må til.

Klimagassutslippene i Lørenskog går nesten ikke ned. Det ligger mange tiltak i forslag til klimabudsjett, men de er ikke kraftfulle nok for de sektorene der utfordringen er størst. Kommunen har ikke alle virkemidlene som skal til for å kutte utslipp fra anleggsmaskiner og lastebiler. Men det er viktig at kommunen stiller tydelige klima- og miljøkrav i sine anskaffelser og går foran i egne prosjekter. Samtidig må det legges til rette for og mobiliseres til utslippskutt i privat sektor.

Lørenskog Venstre vil legge frem forslag i budsjettbehandlingen i kommunestyret 14. desember om at det i 2023 skal vurderes flere tiltak for å redusere utslipp, særlig innenfor bygg og anlegg og for tunge kjøretøy. Dette bør gjøres i samarbeid med andre kommuner og med næringslivet.

Lørenskog kommune gjør mye bra for å være mer robust for klimaendringene, men har et stort forbedringspotensiale for å iverksette tiltak som faktisk kutter utslipp. Hvis kommunen lykkes i å kutte utslipp for de største utslippskildene vil det også bety bedre luftkvalitet for kommunens innbyggere. Det trenger vi!

Lørenskog Venstre håper kommunestyret i Lørenskog vil støtte vårt forslag om mer innsats i klimaarbeidet i kommunen slik at vi sammen kan nå klimamålene for 2030.

Her er lenke til innlegget i Romerikes Blad