Venstres alternative budsjett for Viken

Venstres fylkestingsgruppe, Solveig Schytz, Ole Andreas Lilloe-Olsen og Tove Hofstad, Foto: Erik Unaas

Venstre prioriterer bedre og billigere kollektivtrafikk og bedre tilbud til elever i videregående skole i vårt alternative budsjett for Viken fylkeskommunes siste år.

Venstre mener at Ap-Sp-fylkesrådets budsjettforslag er solid når det gjelder nødvendige investeringer i videregående skoler, og det er bra at fylkesrådet denne gangen har skjønt alvoret kollektivtrafikken står i og har lagt inn betydelige ekstra midler for å dekke opp for kostnadsøkninger og å unngå kutt i rutetilbudet.

Venstre mener like fullt at det er avgjørende at fylkesrådet nå gir en garanti for at det ikke blir kutt i rutetilbudet i 2023. Vi kan ikke risikere en reprise på 2022 med omfattende kutt i rutetilbudet fra i sommer sier Solveig Schytz, gruppeleder for Venstre i fylkestinget i Viken og medlem av samferdselskomiteen.

Venstre mener at det er bra at budsjettkameratene Sv, R og Mdg i sine forhandlinger med fylkesrådet fikk på plass uttesting av Reis-billetter i hele Ruters område i 2023. Men Venstres alternative budsjett foreslår at fleksible og billigere enkeltbilletter må innføres i hele Viken, ikke bare i Akershus. Det skal være enkelt og billig å reise kollektivt. Derfor foreslår også Venstre å ta inn både Lunner og Jevnaker i Ruters takst-område og billettsamarbeid med toget, og derfor setter vi av penger til å øke antall avganger på hurtigbåten mellom Oslo, Vollen og Slemmestad sier Schytz.

At flere reiser kollektivt i hverdagen er avgjørende for at vi skal greie å kutte klimagassutslipp raskere. Mesteparten av utslippene i vår region kommer fra transportsektoren.

De direkte klimagassutslippene fra Vikens egen virksomhet har økt. Vi har en stor jobb å gjøre for å snu den trenden og kutte utslipp raskere. Dessverre er det vanskelig å få øye på tiltak som kutter utslipp i 2023 i fylkesrådets forslag til budsjett. Dessverre kjører bussene fortsatt på fossil diesel. Dessverre skiftes ikke maskin- og kjøretøyparken ut i tråd med de målene fylkesrådet selv har satt sier Ole Andreas Lilloe- Olsen, medlem av fylkestinget og komite for plan i Viken. Dessverre er det ikke noe drahjelp å få i statsbudsjettet heller. Det skal bli billigere bensin og diesel, og det blir dyrere å kjøpe elbil. Og det blir vanskelig for Viken og de nye fylkene å øke kollektivtrafikken i Viken uten større statlige bidrag understreker Lilloe-Olsen.

Elevene på de videregående skolene i Viken trenger ikke bare skolebygg, men også lærere som er faglig oppdatert, læremidler som er oppdatert og flere helsesykepleiere, og vi vil at flere elever som har et svakt grunnlag fra grunnskolen får tilbud om sommerskole. Derfor prioriterer Venstre dette i vårt alternative budsjett sier gruppeleder Schytz.

De regionale forskningsfondene er god distriktspolitikk. De bidrar til at bedrifter og virksomheter finner forskningsmiljøer i egen region. Venstre er opptatt av at vi må sikre at også distriktene premieres for å drive forskningsbasert utvikling. Slik mobilisering klargjør bedrifter til å kunne søke større forskningsprosjekter og delta i EU-prosjekter. Det merkelige er at Senterpartiet, med Ola Borten Moe i spissen, ønsker å redusere Regionale forskningsfond sier Tove Hofstad, fylkestingsmedlem og medlem av næringskomiteen. I Venstres budsjettforslag har vi doblet beløpet til RFF Viken ved å flytte penger fra annen næringsutvikling og innovasjon. Venstre vil gjøre mer av det som virker sier Hofstad.

Venstre foreslår også en rekke kutt i sitt alternative budsjett. Blant annet foreslås kutt i fylkesrådet og i fylkestinget: Vi går nå inn i Vikens siste år. Fylkesrådet vil i stadig større grad være et avviklingsstyre, og vi mener at antall fylkesråd bør kuttes fra 7 til 3. Vi mener også at fylkestinget møtevirksomhet bør være mer nøktern i det året vi går inn i. Hovedregelen bør være endags-møter i fylkestinget uten overnatting og middag, og flere komitemøter kan avholdes digitalt. Vi mener dette er viktig også av hensyn til tilliten til oss som folkevalgt organ. Og det trenger vi , Fylkesordfører, – i overgangen til tre nye fylker understreker Schytz.

Les hele Venstres alternative budsjett med verbalforslag for Viken her:

Venstres alternative budsjett 2023

Venstres alternative budsjettforslag ble ikke vedtatt, men av Venstres 23 verbalforslag til budsjettet ble 6 vedtatt, og 8 ble oversendt til fylkesrådet:

Følgende av Venstres forslag ble vedtatt:

1. Fylkestinget ber fylkesrådet sikre at de geografiske utvalgene og fylkestinget våren 2023, helst før påske, får delta i drøftinger om forutsetninger for budsjett og økonomiplan fra 2024 for de nye fylkene.

8. Fylkestinget ber fylkesrådet fortsette arbeidet med å utrede mulighetene for å i større grad benytte vannveiene/Oslofjorden på både korte og lengre distanser.

9. Fylkestinget ber kollektivselskapene i større grad å vurdere direktebuss-tilbud uten mange stoppesteder i pendler-områder der tog ikke er et alternativ.

10. Fylkestinget ber fylkesrådet fortsette arbeidet med sykkelekspressveier og trygge sykkelruter fra omlandskommunene inn mot Oslo, herunder finne en løsning for å gjøre Gamle Mossevei enveiskjørt, slik at syklister kan bruke en større del av veibanen.

13. Fylkestinget ber fylkesrådet sikre at kollektivselskapene i overgangen til tre nye fylker fortsetter å arbeide med langsiktig utvikling og økning av kollektivtilbudet og sømløse kollektivreiser på tvers av fylkesgrenser i hele Vikens område og mot nabofylkene.

15. Fylkestinget ber Østfold Kollektivtrafikk vurdere tilpasning av rutetilbudet for å mate flere passasjerer til sentrale togstasjoner og i større grad å utnytte potensialet for flere kollektivreisende når reisetiden forkortes ved åpning av Follobanen.

Disse forslagene ble vedtatt oversendt fylkesrådet:

2. Fylkestinget ber fylkesrådet sikre at nye behov knyttet til fullføringsreformen og utvidet rett til videregående opplæring innarbeides i oppdaterte skolebehovsplaner både på kort og lang sikt.

6. Fylkestinget ber fylkesrådet sikre at alle som jobber som lærere i Viken fylkeskommune har riktig faglig og pedagogisk utdanning.

12. Fylkestinget ber fylkesrådet sikre at kollektivselskapene prioriterer uttesting av modeller for bestillingstransport som gjør kollektivtrafikk til et reelt tilbud i områder der det går få rutebusser.

16. Fylkestinget ber fylkesrådet gå i dialog med aktuelle kollektivselskaper for å sikre at tog, ekspressbuss og lokalbuss i utfyller hverandre og korresponderer godt, også på tvers av fylkesgrenser.

19. Fylkestinget ber fylkesrådet vurdere å teste ut gratis buss-tilbud i Moss som del av avbøtende tiltak for situasjonen rundt Kanalbrua og Moss sentrum.

20. Fylkesrådet bes sikre at samarbeidet mellom bygningsvernsentrene i Viken kan fortsette, og sikre at de kan tilby tjenester i både Buskerud, Akershus og Østfold.

21. Fylkestinget ber fylkesrådet sikre at Viken fylkeskommune som kulturminnemyndighet er en god faglig støtte for kommunene i arbeidet med å bekjempe spekulativt forfall

22. Fylkesrådet bes sikre at Viken fylkeskommune i sine innkjøp søker å dele opp anbud slik at også nyetablerte, små – og mellomstore bedrifter kan delta i anbudene.

Les mer i aktuelle medieoppslag:

Venstre, Høyre og Krf foreslår å kutte antall fylkesråder og kutte i fylkestingets møter

Venstre foreslår å gi syklistene mer plass til syklistene på Gamle Mossevei og er opptatt av at hensyn til beboere og næringsdrivende må ivaretas

Venstre, Høyre og Krf foreslår 50 millioner til Oslofjorden: Arbeidet med å redde Oslofjorden er på overtid