Uttalelse: Venstre vil ha teknologiutvikling på demokratiets premisser

Venstre har en lang tradisjon for å verne individer mot overvåking. Personvern er forankret både i den europeiske menneskerettskonvensjonen og i Grunnloven, hvor det fremkommer at enhver har rett til respekt for sitt privatliv og sin kommunikasjon. Digitale hjelpemidler og verktøy gjør at vi får unnagjort tidkrevende rutineoppgaver og får løst komplekse problemer. Det er likevel viktig at disse prosessene er gjennomsiktige nok så de kan forstås og at de ikke går på bekostning av personvern.

Vedtatt av Viken Venstres årsmøte 12. mars 2023

I løpet av de siste årene har vår personlige integritet blitt truet av kommersielle aktører. Ved hjelp av apper som blir markedsført for å hjelpe oss med å holde kontakten med venner og familie, samt nå ut til likesinnede, blir vi kartlagt uten at vi merker det. Opplysninger om oss blir solgt til ukjente tredjeparter, og sammenstilt ved hjelp å identifisere appene eller datamaskinene vi bruker, og dermed satt sammen for å profilere oss. Dermed blir opplysninger vi ønsker å holde for oss selv, som sivilstatus, legning, familieforhold, helsetilstand og religion, brukt for å markedsføre produkter til oss når vi er på vårt mest sårbare.

Som i andre samfunnssektorer har digitaliseringen av skole og barnehage gått fort. I sitt arbeid kom Personvernkommisjonen over et tilfelle hvor en tenåring fikk se reklame for slankepiller da vedkommende brukte en kalkulatorapp på datamaskin fra skolen. Barn har et særskilt krav på beskyttelse, og har i hovedsak ikke muligheten til å velge bort de digitale løsningene. Vi må hindre at barns personopplysninger kommer på avveie eller blir en handelsvare for internasjonale teknologiselskaper.

Store globale teknologiselskaper har gjort sitt inntog i klasserommene over hele landet ved å tilby rimelige og brukervennlige tjenester. Den enkelte kommune, skole eller lærer har ikke nødvendig kompetanse, og heller ingen påvirknings- eller forhandlingskraft i møte med disse aktørene, og det er derfor stor risiko for at digitaliseringen av skolen skjer på teknologigigantenes premisser. Dette går ut over små og mellomstore virksomheter, som vi har mange av i Norge og som står for verdifull innovasjon. Med dagens system har de få muligheter til å markedsføre sine løsninger ovenfor kommuner i forhold til store aktører som teknologigantene.

Venstre vil:

  • Oppfordre til å begrense kjøp av annonseplass på plattformer som bryter med folks rett til personvern – både for offentlig sektor i Viken og for Viken Venstres enheter
  • At offentlige virksomheter vurderer grundig om de skal benytte sosiale medier for å gi informasjon og kommunisere med innbyggerne.
  • Sikre at lærere, saksbehandlere og beslutningstakere i offentlig sektor i Viken har god nok kompetanse til å vurdere risiko og konsekvenser for barn og voksnes personvern før anskaffelse av digitale verktøy
  • Styrke personvern som et vektlagt vurderingskriterie ved teknologianskaffelser
  • Det er viktig at det gjøres både personvern- og datastrategiske vurderinger når det offentlige benytter tjenester fra store teknologiselskaper
  • Støtter Personvernkommisjonens forslag om å utarbeide en tjenestekatalog, og gjøre det enklere for små aktører å tilby digitale tjenester til kommuner
  • Sikre at folkevalgte i Viken har tilstrekkelig forståelse av personvernproblematikk ved bruk av teknologi
  • Styrke barns innflytelse og rettigheter på personvernområdet
  • Støtte opp om å opprette en nasjonal tjenestekatalog av digitale læringsverktøy som tilfredsstiller krav til personvern. Dermed kan mindre aktører lettere konkurrere mot teknologigigantene