Skal pasienter ofres til fordel for politisk ideologi?

Jørn Martinussen, Foto: Cecilie Hegge

Regjeringen må ikke gis anledning til å sentralisere sykehus tilbudet.

Ordfører i Bø, Sture Pedersen ønsker at saka blir løftet til Storting og regjering så fort som mulig. Dette får vår støtte.

Hvorfor er det veien å gå?

Tildelings- og oppdragsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet er det sentrale styringsinstrumentet fra departementet til Helse Nord.

Tildelingsbrevet beskriver prioriteringer, det fastsetter mål for virksomheten, og utgifts- og inntektsrammene fastsettes også.

Helse Nord eies av Helse- og omsorgsdepartementet, og ledes av et styre som oppnevnes av foretaksmøtet som er den formelle arenaen der Helseminister Ingvild Kjerkol som eierrepresentant reelt sett styrer helseforetaket.

Styret i Helse Nord er bedt om å vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedelingen etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet v/Ingvild Kjerhol.

Helse Nord sier at det er helt nødvendig å etablere en innretning på sykehusdriften i Nord-Norge som gir gode helsetjenester. Helse Nord er bl.a. pålagt å utrede hvilke funksjoner som må bygges opp i egen regi for å redusere kjøp av helsetjenester fra private. Dette er det er lagt politiske føringer for i Hurdalsplattformen. Måten saken fremstilles på legger opp til en tolkning der føringene i Hurdalsplattformen framstilles som fakta i et fåfengt forsøk på å fremstå som mer overbevisende. Med andre ord, – det skal utredes med påholden penn og pasienter ofres til fordel for politisk ideologi. Politisk ideologi reparerer ikke brukne ben og hjerteinfarkt.

Det er en krevende øvelse å gjøre inngripen i styrets behandling av saker siden styret skal opptre som et kollegialt organ, og ikke som individuelle representanter for ulike interessegrupper. Velger de å se bort fra dette gjør de ikke den jobben de er satt til å gjøre.

Derfor må støtet settes inn mot de ansvarlige, helseminister, regjering og Storting. Foretaksmøter kan iht. retningslinjene avholdes utenom kjøreplanen etter særskilte behov, og et Stortingsflertall kan overstyre regjeringen slik at vi ikke sitter ribbet tilbake i nord.

Jeg er enig med Sture Pedersen i at vi må få Stortinget til å forstå at sykehusstrukturen i Nord-Norge koster mer å drive enn i sentrale strøk. Settes sykehusene under press, settes bosettinga under press.

Vi må å ta denne kampen!

De politiske føringene i Hurdalsplattformen prøves feilaktig å fremstilles som fakta, …vi øyboerne i Vesterålen og Lofoten blir de store «helsetaperne» når våre helsetjenester sentraliseres.