Skolebarna på Sortland trenger ny skole

Kid girl pupil walking back to home after learning study school alone with schoolbag,preschool and kindergarten education concept., Foto: Stock

Løsningen på de uverdige forholdene ved Sortland barneskole må løses umiddelbart. Sortland Venstre har vekstambisjoner på vegne av Sortlandssamfunnet. Disse ambisjonene innebærer at vi må beholde Lamarka skole og bygge en ny Sortland barneskole. Planlegging av nybygget må starte allerede nå.

Det er utopi å tro at dagens kommunestyre vil endre oppfatning med tanke på å starte bygging av ny skole. Men det kan etter høstens valg være et flertall for å starte planlegging og bygging uten unødig opphold. Uansett må vi gjøre det levelig for både elever og lærere fram til et nytt skolebygg står klart.

Det er viktig å få et hurtig oppstarts vedtak. Det tar nødvendigvis noen år før finansieringen er på plass, og noen år før en ny skole kan står ferdig. Vi har ingen til å miste!

Det er galskap å klatte på et gammelt bygg for at det skal vare i enda 10 – 15 år.

Skolebyggene har ikke vært prioritert siden det har vært planlagt nybygg, og forfallet har eskalert.

Bygget er ikke undersøkt for råte og sopp, og det er ikke utført noen undersøkelser for å lete etter dette selv om det er registrert fuktighet på kjellervegger. Inneklimaet er heller ikke godt. Og det er ikke gjort noe med universell utforming.

Det viser seg at flere dører ikke tilfredsstiller kravene til brannklassifisering, og levetiden for store deler av det elektriske anlegget er passert med god margin.

Og som om alt dette ikke var nok så viser det seg at det i noen deler av rørnettet ikke har tilstrekkelig sirkulasjon, med fare for at det kan gro legionellabakterier.

Skole og utdanning er av avgjørende betydning for våre barn. De må sikres et best mulige læringsforhold. Det får de ikke i et bygg der det er pekt på flere betydelige mangler, som i verste fall kan utvikle helseplager.

Et rungende ja til omkamp om bygging av skole

Sortland bibliotek arrangerer flere valgdebatter frem mot valget. De spør om utviklingen i Sortland har stoppet opp, og om det blir omkamp om bygging av skolen. Svaret i forhold til omkamp må være JA.

En kommune uten unge er en kommune uten framtid.

Alle foreldre er opptatt av at deres barn skal ha et best mulig grunnlag med tanke på framtiden som møter dem etter endt skolegang. Vi jobber for å gjøre oss attraktive for å få folk til å flytte og bosette seg på Sortland. I den utstrekning det er flere kommuner som stiller likt, er det all mulig grunn til å tro at skole – og utdanningstilbudet kan avgjøre.

Bedrifter som er ute etter å rekruttere kvalifiserte arbeidere er opptatt av at det foreligger et tilbud som gjør det attraktivt å bosette seg på Sortland. De vet at en kritisk suksessfaktor er at barna til dem de søker å rekruttere får en skolegang som gjør at de kan konkurrere i et stadig tøffere arbeidsmarked.

Vi har dyktige lærere, men spørsmålet er hvordan vi fortsatt skal kunne rekruttere dyktige lærere når de er stilt i utsikt å undervise i lokaler som ikke holder mål. Konkurransen om lærerne er stor, og det vil være sterkt beklagelig dersom lærere velger bort Sortland som arbeidsplass.

Mye av kommunens økonomi er knyttet til innbyggertallet, og en forholdsvis stor av overføringene er knyttet til barn i skolepliktig alder. Det er derfor viktig at vi fortsatt har en attraktiv skole. De bygningsmessige svakhetene ved skolen er allment kjent, og det vil kunne være til hinder for både tilflytting av barnefamilier, til rekruttering av ansatte både til skole og til stedets næringsliv.

En ny skole må derfor på plass fortere enn svint!