En skole i samarbeid

 

Venstre vil:

 • samarbeide med private videregående skoler som kompletterer fylkeskommunen sitt tilbud
 • stimulere skolene til å styrke samarbeidet med lokalsamfunn, arbeidsliv og akademia
 • stimulere til mer entreprenørskap og foretaksomhet, særlig i de yrkesfaglige studieretningene, i samarbeid med næringslivet og Ungt Entreprenørskap
 • videreutvikle samarbeidet mellom universitetet og de videregående skolene
 • aktivt informere om krav og rettigheter for internasjonal skoleutveksling og god oppfølging når elevene kommer tilbake til ordinær studie
 • sikre alle de videregående skolene i Telemark attraktive programmer og en eksistens
 • innføre fritt skolevalg i videregående skole innenfor definerte regioner
 • utvide mulighetene til å ta forsert utdanning i enkelte fag.
 • Sikre et større tilbud av programfag på videregående, gjennom blant annet digitale undervisningstilbud eller utlån av lærere mellom skoler i samme område
 • åpne for å dele ut delkompetansebevis for elever som mangler bare noen få fag for å ha fullt vitnemål
 • styrke satsinga på yrkesfaglig høyere utdanning i samarbeid med det lokale næringslivet, herunder etablere flere fagskoletilbud med mulighet for fleksibel opplæring tilpassa lokale og regionale behov
 • lage opptrappingsplaner for fagskolene i fylkene og styrke samarbeidet med de faglige miljøene mellom universitet, høyskoler og fagskoler.
 • bidra til at vertskommuner for høyere utdanningsinstitusjoner tar ekstra ansvar for å skape et godt studiemiljø
 • ha enda tettere samarbeid med bedrifter for å øke andelen som får lærekontrakter
 • styrke samarbeidet med næringslivet slik at tidsmessig og innovativt utstyr utvikles og introduseres i skolen
 • videreutvikle skoler med sterke fagmiljøer innenfor ulike studieretninger. På den måten skal elevene få en enda bedre mulighet til å fordype seg i sitt fagområde
 • legge til rette for at videregående skoler kan ha prøveordninger med nye programfag, f.eks. e-sport.

(start / forrige kapittel / forrige side /neste side / neste kapittel)