Skole – kunnskap

 

Utdanning er nøkkelen for fremtida. Derfor er utdanning alltid en prioritet for Venstre.

Det er gjennom utdanning at vi utjevner sosiale forskjeller og gir alle like muligheter i livet.

Elever har ulike forutsetninger, interesser og behov. Da er det avgjørende at vi skaper en skole som tar hensyn til forskjellene oss imellom. Venstre sitt mål er å skape en skole som ser alle elever, og som evner å tilby mestring og læringsglede til alle, slik at alle elever får muligheten til å utvikle sine egenskaper og interesser.

Det er i lokalsamfunnene elevene går på skole og lærerne jobber, og det er der man har forutsetningene til å se enkeltindividets behov. Dette vil Venstre stimulere gjennom å gi økt metodefrihet til pedagoger og sikre budsjettrammer som gir de ansatte tid og mulighet til å følge opp elevene.
Venstre ønsker en skole der man samarbeider med lokalsamfunnet og næringslivet slik at elevene kommer tettere på arbeidslivet som en del av læringen.

Telemark har stort innslag av «utenforskap» og store forskjeller i hvordan elevene stimuleres og hjelpes frem i hjemmene. Dette medvirker blant annet til at vår region har lavest prosentandel lærekontrakter i forhold til antall søkere til læreplass i landet. Tidlig innsats er avgjørende for å motvirke sosial ulikhet, og det krever aktiv folkehelsejobbing over tid, samt prioritering av de yngste aldersgruppene. Det må legges større innsats i samarbeid med bedriftene for å sikre at flere elever er klare for overgangen til lære.

En skole i samarbeid

En skole for alle

(start / forrige kapittel / neste side / neste kapittel)