Telemark Venstre, program 2023-2027

På lag med framtida

Kjære Telemarks-velger!

Venstre er det liberale partiet i Telemark. Som liberale kjemper vi for å gi hvert enkelt menneske størst mulig frihet, samtidig som vi tar vare på naturen og hverandre. Venstre ønsker et inkluderende samfunn der alle gis reelle muligheter til å leve det livet de ønsker. Vi vil at alle skal kunne ta aktivt del i samfunnet. Dette programmet er Venstres konkrete svar på hva vi vil i fylkespolitikken – fra skole og utdanning, klima og miljø, arealplanlegging, samferdsel og næringsutvikling, til folkehelse, tannhelse, kulturminnevern og frivillighet.

Venstre vil gi kommunene størst mulig frihet til selv å skape gode lokalsamfunn. For å gi folk gode tjenester og skape lokal utvikling er lokal frihet bedre enn statlig detaljstyring og øremerking. Samtidig gjør natur- og klimakrisen det nødvendig med strenge og forpliktende nasjonale og internasjonale avtaler om sterkere vern av natur og kraftigere kutt i klimautslipp. Det må være førende for alle – også for norske kommuner – i åra framover. Framtidas gode lokalsamfunn vil alltid være grønne.

Venstre ønsker et samfunn der alle har frihet og selvstendighet til å leve det livet de ønsker – uavhengig av alder, kjønn, livssyn, funksjonsnivå, seksualitet og bakgrunn. Makt og innflytelse skal komme nedenfra. Beslutninger skal fattes nærmest mulig den det gjelder, og med størst mulig grad av åpenhet og medvirkning. Politisk makt skal forankres i demokratiske institusjoner.
Derfor er et sterkt lokaldemokrati viktig for Venstre.Vi vil ha et levende lokalsamfunn og kommuner som er store nok til å kunne utøve reell makt og ta på seg og skjøtte flere oppgaver.

Venstre vil flytte mer makt fra staten ned til kommunene, og vi vil at flere skal kunne delta i lokaldemokratiet. For å fremme deltakelse må de politiske prosessene være demokratiske, inkluderende, åpne og tilgjengelige for alle, og vi må sammen skape et ytringsklima i lokalpolitikken som gjør det mulig for alle å være med.
Venstre vil inkludere flere ved å gi 16- og 17-åringer stemmerett, og vi vil at barn og unge skal ha større medvirkning i kommunen de bor i.

Venstre er et utålmodig parti. Vi vil ta samfunnet videre. Vi vil framover, ikke bakover. Derfor satser vi på skole og kunnskap, vi vil løse klima- og naturkrisen, og vi støtter små og store jobbskapere over hele landet.
Venstre vil ha et samfunn der alle er frie og har muligheten til å delta. For å lykkes med det må jobben gjøres lokalt.

Jo større innflytelse Venstre får i Telemark, desto enklere og billigere blir det å ta miljøvennlige valg i hverdagen.
Ved å gi din stemme til Venstre gir du også et bidrag til å utvikle Telemark i en mer bærekraftig, inkluderende og nyskapende retning – og samtidig støtte opp om de liberale verdiene som vi aldri kan ta for gitt.

Godt valg!

 

 

Program 2023-2023

Venstre i Telemark fylke

Venstres visjon for Telemark er en grønn og miljøvennlig region med høy livskvalitet og balansert og miljøvennlig utvikling.

Venstre vil ta vare på fylkets unike kultur-, natur- og miljøressurser, spesielt landbruksområder, kulturlandskapet, fjellområder, skjærgården samt de kulturhistoriske miljøene.

Omstilling av Telemark til et bærekraftig samfunn er en av våre viktigste oppgaver. Telemark Venstres mål er et bærekraftig og sosialliberalt samfunn der mennesker kan leve sammen i balanse med naturen slik at vi overlater våre etterkommere et bedre samfunn.

Åpenhet, fornyelse og redelighet er en forutsetning for et velfungerende folkestyre. Venstre vil derfor alltid kjempe for åpenhet, offentlighet, ytringsfrihet og personvern.

Venstre ønsker å samarbeide med nabofylkene på områder der det kan bidra til kostnadseffektive og bedre løsninger for innbyggerne.

Valg av styremedlemmer i offentlig eide selskaper bør forberedes av en valgkomite og slik at selskapets politiske og faglige kompetansebehov blir godt ivaretatt.

Det er et mål for Venstre at Telemark rullerer og følger opp språkbruksplanen som tar vare på de språklige rettighetene til innbyggerne, og sikrer gode bruksvilkår for nynorsk, bokmål og tegnspråk

 

Godt miljø og levende natur

Skole – kunnskap

Samferdsel

Næring

Kultur, idrett og folkehelse