Energi

 

Telemark skal være et foregangsfylke innenfor miljøvennlig energi. Fylkets energiforsyning bør fra 2030 utelukkende baseres på fornybare energikilder

Venstre vil:

 • følge opp «Klima og energiplanen» slik at fylket kan satse systematisk på alternative energikilder
 • kreve at alle nye fylkeskommunale bygg skal være nullutslipp- eller plusshus
 • forsterke arbeidet med energiøkonomisering
 • oppgradere og optimalisere eksisterende vannkraftverk istedenfor nye store utbygginger
 • vurdere kjernekraft som alternativ i fremtidens energisystem
 • bidra til et klimanøytralt landbruk
 • sikre nok kraft til etablering av ny næringsvirksomhet og til grønn omstilling av eksisterende industri
 • videreutvikle dagens «Klima- og energinettverk» slik at dette blir den foretrukne samarbeidsarenaen for godt klima- og miljøarbeid i offentlige og private virksomheter i regionen
 • videreutvikle finansieringsordninga som gir private husholdninger mulighet til å investere i fornybare energikilder
 • fortsette å støtte og investere i fylkets bioenergibedrifter
 • prioritere miljø- og klimateknologi ved fordeling av støtte til innovasjon og nyskaping
 • dele ut en årlig energipris for utvikling av miljøvennlig energi i fylket
 • stimulere til etablering av felles gårdsanlegg for produksjon av biogass der det er mulig
 • legge til rette for ny fornybar energiproduksjon i områder der dette ikke ødelegger verdifull natur, og der utbyggingen kan skje i samspill med friluftsinteresser
 • jobbe for at nettkapasiteten i overføringsnettet gir nok kraft til nye bedrifter og grønn omstilling. På Herøya er potensialet spesielt høyt for reduksjon av CO2- utslipp, men her mangler både nett-kapasitet og på sikt også kraft.
 • Legge klima- og miljøhensyn til grunn for vurderinga når nettselskapene tildeler effekt og kapasitet til nye og eksisterende industri- og næringskunder

(start / forrige side / neste side) / neste kapittel)