Natur

Telemark Venstre skal ivareta naturen for kommende generasjoner

 

Telemark Venstre skal ivareta naturen for kommende generasjoner. Frisk natur er en forutsetning for vår eksistens. Det er viktig å bevare det biologiske mangfoldet og ta vare på fylkets særpregede natur- og kulturlandskap. I fjellet er villreinen truet, og i Oslofjorden er hele det marine økosystemet i endring, og flere fiskeslag er i ferd med å bli borte. Vi må snu denne utviklingen. Vi vil også forsterke naturinnslaget i byer og tettsteder.

Fremtidig vekst skal skje på ikke-dyrkbare arealer som ikke er viktige for biologisk mangfold eller brukes som friluftsområder. Ved utbygging av nye fritidsboliger/hytter skal det fortrinnsvis fortettes fremfor å bygge ned NLF-områder ytterligere.

Nye bolig- og næringsarealer skal utvikles på steder hvor det ligger til rette for kollektivtrafikk.

(start / forrige side / neste side /neste kapittel)