Klima og miljø

Venstre vil:

 • redusere luftforurensning på belastede steder
 • ha fossilfri kollektivtrafikk innen 2025
 • bare bruke fossilfrie kjøretøy i fylkets virksomhet fra 2025
 • samarbeide med kommunene om landstrømstasjoner og avfallshåndtering i alle havner med større skipstrafikk
 • ha flere energistasjoner som tilbyr fylling av hydrogen, biogass og hurtiglading i hele fylket
 • redusere matsvinn og bidra til gjenbruks- og resirkuleringsordninger
 • redusere utslipp av metan, CO2 og lystgass fra landbruket, blant annet gjennom økt produksjon av biogass fra husdyrgjødsel
 • stille strenge klima- og miljøkrav i alle innkjøp hos fylkeskommunens
 • øke potten av søkbare midler som støtter fylkeskommunens handlingsplaner innenfor klimapolitikk
 • invitere innbyggere, frivillige organisasjoner, kommuner, kunnskapsinstitusjoner og bedrifter til et bredt samarbeid om forpliktende innsats for å redusere klimagassutslippene
 • satse systematisk på å endre biltrafikken bl.a. ved å innføre «miljøprising» på belastede vegområder i rushtiden parallelt med rimeligere kollektivtransport
 • stimulere til økt bruk av samkjøring og delingsordninger for personbiler
 • være en støtte for at alle offentlige og private virksomheter skal nå sine klimamål
 • fortsatt si nei til lagring av farlig avfall i Brevik

(start / forrige side / neste side / neste kapittel)