Folkehelse

 

Det vi lærer som barn, tar vi med oss videre i livet. Helsevanene påvirker mulighetene til å lykkes i skolen og i arbeidslivet. Folkehelsearbeid er avgjørende for å redusere sosiale forskjeller og gi folk flere leveår med god helse.
Venstre mener det skal være like naturlig å se nye tiltak og planer i et folkehelseperspektiv som i lys av ulike bærekraftsmål. Det er derfor viktig at folkehelse ligger på et overordnet strategisk nivå og reflekteres tverrfaglig og gjennomgripende i hele fylkeskommunens virkeområde.
For å forbedre folkehelseprofilen i Telemark er tidlig innsats en avgjørende faktor

Venstre vil støtte opp om økt fysisk aktivitet, bedre kosthold og god tilhørighet til samfunnet for hele befolkningen. Et betydelig løft i folkehelsearbeidet vil kunne redusere mobbing, ensomhet og psykisk og fysisk sykdom.

På den måten kan vi forebygge mer fremfor å behandle. Venstre mener vi trenger et betydelig løft for folkehelse som fagfelt.

Venstre vil:

  • at fylkeskommunen innfører helsekonsekvensutredning (HKU) som et verktøy for å synliggjøre hvordan beslutninger og tiltak i ulike sektorer kan påvirke befolkningens helse
  • legge til rette for at alle har tilgang til kulturtilbud og gode frilufts- og naturopplevelser, blant annet ved utforming og tilrettelegging av turstier og løyper
  • sette fokus på Telemarks levekårsutfordringer
  • styrke den fysiske aktiviteten blant barn og unge gjennom et bredt samarbeid med skoler, kommuner og idrettens organisasjoner
  • ha et mål om økt fysisk aktivitet i fylkets videregående skoler og styrke folkehelsearbeidet ved de videregående skolene
  • styrke muligheten for at alle kan ha gode kultur-, frilufts- og naturopplevelser, blant annet ved universell utforming og tilrettelegging av turstier og løyper
  • styrke tannhelsetjenesten for barn, ungdom og eldre
  • bruke «Trafikksikre kommuner» og «Trygge lokalsamfunn» som viktige verktøy for å sette skadeforebyggende arbeid på agendaen

(start /fforrige kapittel / forrige side / neste side )