Kulturhistorie og kulturmiljø

Historien og kulturarven vår er en viktig del av kulturen, og fylkeskommunen har et stort ansvar for kulturminnevernet. Historien utfordrer oss og øker kunnskapen vår om samtiden. Museer, arkivinstitusjoner, bygningsvernsentre og kulturarvsinstitusjoner er sentrale brikker i kulturtilbudet i Norge, og i Telemark. Her formidles viktige sider ved kulturhistorien.

Venstre vil sikre mangfoldet gjennom en offensiv satsing på arkiv og muséer, i tillegg til det frivillige og offentlige kulturminnevernet.

Da må vi utvikle gode ordninger som motiverer til å bevare eksisterende kulturminner og ivareta nye arkeologiske funn på en måte som gjør at også framtidige generasjoner får glede av kulturhistorien. Vi ønsker et variert landskap av kulturinstitusjoner med både konsoliderte enheter og mindre organisasjoner i et strukturert samarbeid.

Den frivillige innsatsen innenfor formidling og bevaring av vår felles fortid gjennom historielag og mange frivillige organisasjoner er helt avgjørende. Venstre vil styrke støtten til disse. Riktig og godt vedlikehold av gamle og verneverdige bygg er bra både for klima- og miljø, for å ta vare på kulturminneverdier, og for å skape nye arbeidsplasser. Venstre vil styrke arbeidet med å øke kompetansen om antikvarisk vedlikehold og motivere til godt vedlikehold av verneverdige bygninger.

Venstre vil at:

  • Telemark fylkeskommunes arbeid med kulturminnevern skal styrkes
  • kulturminner skal være en ressurs i arbeidet med by- og tettstedsutvikling
  • bevilgningene til støtteordninger skal økes, slik at flere private eiere kan få tilskudd til å sette i stand verneverdige eiendommer
  • små og verneverdige håndverksfag skal ha særskilte ordninger for å sikre rekruttering, god gjennomføring av læretida og fagbrev. Det krever et nasjonalt og nordisk samarbeid om utdanningstilbud og om rekruttering av lærebedrifter
  • Telemark skal føre årlig regnskap med tap av kulturminneverdier og sette mål for å begrense dette

(start /forrige kapittel / forrige side / neste side )