Vannmiljø, sjø og hav

 

Det haster å ta grep for å sikre et rent og levende Skagerak og Oslofjord for framtida. I løpet av de siste 30 årene har særlig Oslofjorden endret seg dramatisk. Fra å være en fjord full av fisk og sjøfugl, har bestandene av nøkkelarter som torsk og hummer gått ned med over 90 prosent. Heldigvis er det ikke for sent å snu utviklingen, men det krever en storstilt og koordinert redningsaksjon. Venstre vil gå foran i arbeidet med å ta vare på Oslofjorden og Skagerak, slik at også fremtidige generasjoner får oppleve et rent hav og levende og rene fjorder. Det krever tett samarbeid med nabofylkene, kommunene og en sterkere statlig styring av og koordinering av tiltakene og investeringene.

Alt vann ender i havet. Derfor er det like viktig å hindre skadelige utslipp i Vinje som i Kragerø. Et godt vannmiljø er viktig overalt.

Venstre vil:

 • styrke arbeidet med vannforvaltning, sikring av naturmangfold, god miljøtilstand og rent vann i vassdrag og fjorder
 • at innsatsen for Oslofjorden skal skje i et koordinert samarbeid med andre Oslofjord-fylker og kommuner
 • at avløpsvann skal renses for nitrogen i alle renseanlegg rundt Oslofjorden, og Staten må forpliktes til å delfinansiere et slikt stort løft.
 • at fosfor og nitrogen gjenvinnes fra renseanleggene langs hele fjorden og i nedbørsfeltet rundt Oslofjorden, og tas i bruk som innsatsfaktor i landbruket
 • prioritere tiltak mot avrenning fra landbruket, slik som forbud mot høstpløying og bedre kantsoner mot vann og vassdrag
 • at tilførselen av plast og annen forsøpling til Oslofjorden skal stanses, blant annet ved mindre bruk av plast og engangsartikler
 • at det lages større vernesoner i Oslofjorden der fangst og fiske er forbudt, fram til et sunt liv i fjorden er gjenopprettet. Arbeidet må være basert på forskning og skje i dialog med fiskerinæringen
 • ha tiltak mot spredning av fremmede arter som stillehavsøsters
 • sørge for opprydding av miljøgifter i fjorder, vassdrag og havneområder
 • forvalte fylkets vannressurser i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann på en bærekraftig måte
 • styrke arbeidet med flom- og erosjonssikring for å forhindre økt tilførsel av næringsstoffer og miljøgifter til vannressursene våre
 • sikre fylkets innbyggere tilgang på godt drikkevann
 • verne våre unike strand- og innsjø-områder til fordel for allemannsretten
 • etablere gode opprydningsrutiner for plast i sjø og vassdrag
 • sørge for gode mottaksforhold for avfall i fiskerihavner
 • delta i det internasjonale miljøsamarbeidet for Nordsjøregionen, Kattegat og Skagerak og ha medlemskap i KIMO (Kommunenes Internasjonale Miljøorganisasjon – et nettverk av lokale myndigheter som jobber sammen for sunne hav, rene strender og blomstrende kystsamfunn)
 • følge opp miljømål i EUs vanndirektiv
 • etablere miljøvennlige løsninger for snødeponier med snø fra offentlige areal
 • gjennomføre miljøtiltak i båthavner og tiltak mot tømming av båtseptik i Oslofjorden og Skagerak
 • sikre viktige gyte- og oppvekstområder for fisk
 • hindre effektkjøring i vassdragene som nedstrøms skader fisk- og dyreliv

(start / forrige side / neste side / neste kapittel)