Naturmiljø, jord, skog og fjellområder

 

Venstre vil:

 • verne og ikke bygge ned fylkets matjord
 • verne mer natur- og kulturlandskap med biologisk og historisk mangfold, som har klimaeffekt og som har verdi for matproduksjon
 • støtte honningprodusenter og biehold slik at dyrking som krever pollinering, opprettholdes
 • gjennomføre kantslått som behandler vegkantene på en biologisk skånsom måte, og utsette slåtten til etter blomstring
 • fjerne uønskede invaderende arter og erstatte det med stedegen vegetasjon og flora med høyt biologisk mangfold
 • bevare og restaurere fylkets viktige våtmarksområder
 • oppdatere plan for vern av skog
 • stimulere til frivillig vern av skog
 • ha tiltak som gjør at jorda kan absorbere større nedbørsmengder
 • verne Bøelva mot inngrep og motsette seg bygging av tunnel fra Seljordsvannet til Kilen ved Flåvatn
 • bidra til etablering av «markagrense» på Lifjell og bidra til at eierkommunene utarbeider felles arealforvaltning på våre fjellmassiver, som Lifjell og Blefjell.
 • oppfordre alle kommuner til å lage (kommunedel)plan for naturmangfold
 • kreve at matjord tas vare på ved omdisponering
 • stimulere landbruket til å ta vare på verdifullt kulturlandskap
 • redusere avrenning fra landbruksområder

(start / forrige side /neste side / neste kapittel)