Vi tar vare på Gulskogen

Collage med portretter av 1. kandidat Herman Ekle Lund, 2. kandidat Emilie Ovnerud og 18. kandidat Karolis Papeika.
1. kandidat Herman Ekle Lund, 2. kandidat Emilie Ovnerud og 18. kandidat Karolis Papeika., Foto: Nina Holtan

Gulskogen er et tett og godt nærmiljø med mye kjærlighet og tradisjoner. Nå står Gulskogen foran en stor utvikling som setter krav til gode planer og styring fra politikerne for å bevare de gode kvalitetene. Vi i Venstre vil sikre at tilbud og tjenester til unge og eldre står i fokus når innbyggertallet utvides og at innbyggertrivsel settes foran biltrafikk.

Vi tar vare på

  • De nære tjenestene: Vi vil ikke legge ned små barnehager, skoler og helsetjenester. Rødskog skole skal bestå. Kort reiseavstand til tjenester er bra for både klimaet, folkehelsa og lokalsamfunnet.
  • Bygg som allerede finnes: Det er bedre kommuneøkonomi å utvide og reparere det vi har, fremfor å bygge nytt. Det har også en stor faglig verdi å ta vare på etablerte faglige fellesskap framfor å bryte dem opp for å lage store enheter.
  • Tilbud til alle aldersgrupper: Når Gulskogen skal utvides med flere tusen nye innbyggere, så må tilbudene utvides tilsvarende. Mange er bekymret for dette. Vi i Venstre vil sette krav til planer for dette før kommunedelplanen ferdigstilles.

Vi inkluderer

  • Alle inn i arbeidslivet og aktiviteter: Vi vil snu dagens store problemer med utenforskap. Mye av dette handler om arbeidslivstiltak. Vi vil derfor kjempe for at alle får arbeide med noe de er gode til eller være med på meningsfull aktivitet utenfor det tradisjonelle arbeidslivet. For å få til dette vil vi styre NAVs lokale arbeidsmarkedstilbud på en smartere og mer lokalt tilpasset både, og samarbeide bedre med med næringslivet og frivilligheten for å skape arbeidsplasser og tilbud.
  • Innbyggerne: Vi vil at Nærutvalget skal få mer makt over sitt lokalmiljø. Beboerne på Gulskogen skal bli hørt i saker som angår nærmiljøet og påvirke utviklingen. Vi vil også sette krav til mye tidligere innbyggerinvolvering i utbyggingssaker enn i dag. Vi vil at det skal gjøres reell medvirkning allerede i planinitiativfasen. Kommunedelplanen for Gulskogen Nord trenger bedre innbyggermedvirkning for å bli en suksess.
  • Folk fra alle kulturer: Venstre vil ha gratis norskkurs for alle som ikke har tilgang på dette gjennom introduksjonstilbudet eller andre liknende tilbud. Vi vil ha gode kurs i samfunn, plikter og rettigheter som er tilgjengelige for alle. Vi vil samtidig sikre at alle får god informasjon på eget morsmål, særlig i arbeidslivet hvor vi vil hindre utnyttelse og useriøse forhold gjennom å sikre tilgang på tillitspersoner som snakker morsmål.

Vi kjemper for frihet til

  • Service til næringsdrivende: Vi vil at alle som har en egen bedrift får best mulig service i møte med kommunen. Vi vil automatisere og digitalisere alle tjenester som er ikke-skjønnsbaserte og arbeide for raskere saksgang, så fremt det ikke reduserer kvalitet eller brukervennlighet. Grunninnstillingen skal være “service” og ikke “kontroll”.
  • Tillit til utøvelse av faglig skjønn: Vi vil gi de ansatte fagpersonene i kommunen større tillit til utøvelse av faglig skjønn. Vi tror de beste beslutningene tas av et kompetent menneske som er nærmest mulig problemet som skal løses. Politikerne bør holde seg unna saker som fagfolk løser best gjennom egen kompetanse.
  • Nye transportløsninger: Vi vil jobbe for å gjøre det enklere å velge noe annet enn bil. Vi vil ha bedre gang- og sykkelstier gjennom å satse på sykkelplanen, og sikre bussen bedre fremkommelighet. Vi vil også kjempe for at fylket prioriterer flere avganger på bussen, og at staten endelig gir Gulskogen stasjon løftet vi var lovet tidligere.