Vi tar vare på Konnerud

Profilbilder av Emilie Ovnerud, Herman Ekle Lund og Heidi Cutler satt sammen i kollage.
2. kandidat Emilie Ovnerud, ordførerkandidat Herman Ekle Lund og 8. kandidat Heidi Cutler., Foto: Nina Holtan

Konnerud er en kommunedel fylt av nærmiljøglede, naturopplevelser, skaperkraft og engasjement. Vi i Venstre vil jobbe målrettet for å legge til rette for enda mer av dette i lokalmiljøet. Her er hvordan.

Vi tar vare på

 • Naturen: Marka er viktig for Konnerud, og blir brukt av de fleste. Den skal beholdes og tas vare på. Drammen Venstre vil stanse nedbyggingen av biologisk mangfold og nærturterreng. Derfor vil vi lage en juridisk bindende markagrense, så det blir ulovlig å bygge ned mer av skogen.
 • Skolene, barnehagene og idretten: Oppveksttjenestene i Drammen er kuttet til beinet og rammene er for små til at vi kan gi et faglig og forebyggende tilbud som vi mener er godt nok. Vi vil derfor gi større ressurser til skoler, barnehager og forebyggende tjenester, og la fagpersonene prioritere hvordan dette brukes best mulig.
  Idretten er viktig for mange på Konnerud, men ikke alle barn og unge har råd til å være med. Vi vil derfor sikre en ordning som subsidierer klubbene for medlemsavgifter til barn fra familier med presset økonomi.
  Vi vil samarbeide med frivilligheten for å bygge lokalsamfunnet og jobbe for inkludering av små og store. Derfor er vi positive til offentlig-privat-frivillig-samarbeid for å utvikle for eksempel idrettsanlegg, og la idrettsdemokratiets prioriteringer være førende for rekkefølge på anleggsutviklingen.
 • De nære tjenestene: Vi vil ikke legge ned små barnehager, skoler og helsetjenester. Kort reiseavstand til tjenester er bra for både klimaet, folkehelsa og lokalsamfunnet. Det er bedre kommuneøkonomi å utvide og reparere det vi har framfor å bygge nytt, og det har en stor faglig verdi å ta vare på etablerte faglige fellesskap framfor å bryte dem opp for å lage store enheter. Vi vil ikke selge nedlagte Konnerud barnehage, fordi vi vil utrede alternativ bruk av bygget, for eksempel til et knutepunkt.

Vi inkluderer

 • Lokaldemokratiet: Vi vil gi mer makt og ressurser til Nærutvalget for å ta avgjørelser som angår deres eget nærmiljø.
 • Idretten, friluftslivet og kulturlivet i samfunnsbyggingen: Vi vil samarbeide med frivilligheten for å bygge lokalsamfunnet og jobbe for inkludering av små og store på Konnerud. Derfor er vi positive til offentlig-privat-frivillig-samarbeid for å utvikle for eksempel idrettsanlegg, og la idrettsdemokratiets prioriteringer være førende for rekkefølge
 • Naboer i utbygingssaker: Vi vil sette krav til mye tidligere innbyggerinvolvering i utbyggingssaker enn i dag. Vi vil at det skal gjøres reell medvirkning allerede i planinitiativfasen.

Vi kjemper for frihet til

 • Service i møte med kommunen om næringsdrivende: Vi vil at alle som har en egen bedrift skal få best mulig service i møte med kommunen. Vi vil automatisere og digitalisere alle tjenester som er ikke-skjønnsbaserte, og arbeide for raskere saksgang, så fremt det ikke reduserer kvalitet eller brukervennlighet. Grunninnstillingen skal være “service” og ikke “kontroll”.
 • Tillit til utøvelse av faglig skjønn: Vi vil gi de kommunalt ansatte fagpersonene større tillit til utøvelse av faglig skjønn. Vi tror de beste beslutningene tas av et kompetent menneske som er nærmest mulig problemet som skal løses. Politikerne bør holde seg unna saker som fagfolk løser best gjennom egen kompetanse.
 • Likebehandling for private aktører: Vi vil også frigjøre det kvalitetspotensialet som ligger i at seriøse, private tilbydere kan konkurrere med kommunen om å levere tjenester til innbyggerne, der det er relevant. Særlig i barnehagesektoren ønsker vi en reell likebehandling av private, ideelle barnehager med de kommunale.