Vi tar vare på Mjøndalen og Steinberg

Collage med portretter av 2. kandidat Emilie Ovnerud, 1. kandidat Herman Ekle Lund og 4. kandidat Camilla Ulsund.
2. kandidat Emilie Ovnerud, 1. kandidat Herman Ekle Lund og 4. kandidat Camilla Ulsund. , Foto: Nina Holtan

Vi tar vare på nærskogen og matjorden i Mjøndalen og Steinberg. De nære tjenestene er viktig, og innbyggerne skal høres i sakene som angår dem. Her er det vi ønsker for Mjøndalen og Steinberg.

Vi tar vare på

  • Naturen: Nærskogen skal ikke røres. Vi vil stanse nedbyggingen av biologisk mangfold og nærturterreng. Derfor vil vi lage en juridisk bindende markagrense, så det blir ulovlig å bygge ned mer av skogen.
  • Matjorda: Vi har nulltoleranse for ødeleggelse av matjord. Jordbruket i Mjøndalen har sterk produksjonsevne. Dette er lokalt næringsliv som fortjener støtte og utvikling fra kommunen – ikke nedbygging.
  • De nære tjenestene: Vi vil ikke legge ned små barnehager, skoler og helsetjenester. Kort reiseavstand til tjenester er bra for både klimaet, folkehelsa og lokalsamfunnet. Det er bedre kommuneøkonomi å utvide og reparere det vi har framfor å bygge nytt, og det har en stor faglig verdi å ta vare på etablerte faglige fellesskap framfor å bryte dem opp for å lage store enheter.

Vi inkluderer

  • Alle skal med i arbeidslivet og aktiviteter: Vi vil snu dagens store problemer med utenforskap. Mye av dette handler om arbeidslivstiltak. Vi vil derfor kjempe for at alle får arbeide med noe de er gode til eller være med på meningsfull aktivitet utenfor det tradisjonelle arbeidslivet. For å få til dette vil vi styre NAVs lokale arbeidsmarkedstilbud på en smartere og mer lokalt tilpasset både, og samarbeide bedre med med næringslivet og frivilligheten for å skape arbeidsplasser og tilbud.
  • Innbyggerne i lokaldemokratiet: Vi vil gi mer makt og ressurser til Nærutvalget for å ta avgjørelser som angår deres eget nærmiljø. Det skal gjøres aktiv innbyggermedvirkning i all tjenesteutvikling. Vi vil også sette krav til mye tidligere innbyggerinvolvering i utbyggingssaker enn i dag, og at det gjøres reell medvirkning allerede i planinitiativfasen.
  • Innbyggere med annen kultur: Vi har et flott mangfold av mennesker i Mjøndalssamfunnet, men noen opplever diskriminering og ulemper på grunn av manglende språk- og kulturkunnskaper. Venstre vil derfor ha gratis norskkurs for alle innvandrere som ønsker det, og strenge regler for et seriøst arbeidsliv for å hindre utnyttelse.

Vi kjemper for frihet til

  • Tillit til utøvelse av faglig skjønn: Vi vil gi kommunens ansatte fagpersoner større tillit til utøvelse av faglig skjønn. Vi tror de beste beslutningene tas av et kompetent menneske som er nærmest mulig problemet som skal løses. Politikerne bør holde seg unna saker som fagfolk løser best gjennom egen kompetanse.
  • Service i møte med kommunens om næringsdrivende: Vi vil at alle som har en egen bedrift får best mulig service i møte med kommunen. Vi vil automatisere og digitalisere alle tjenester som er ikke-skjønnsbaserte, og arbeide for raskere saksgang, så fremt det ikke reduserer kvalitet eller brukervennlighet. Grunninnstillingen skal være “service” og ikke “kontroll”.
  • Likebehandling av lagseide og kommunale anlegg: Klubber som driver egne idretts- og nærmiljøanlegg i Mjøndalen skal få lik støtte til etablering, drift og vedlikehold som kommunens egne. Vi vil heie fram og støtte opp om initiativ i klubbene som skaper mer dugnad og egenaktivitet.