Uttalelse: En trygg og inkluderende hovedstad for alle

Foto: iStock

Uttalelse vedtatt av hovedstyret i Oslo Venstre 1. juni 2023:

Vi er kommet til juni måned og vi markerer den internasjonale Pride-måneden. Juni en måned som byr opp til fest av kjærlighet for alle mennesker uavhengig av kjønn, tro, identitet eller seksualitet. Men slik er det ikke for alle i år. 25 juni 2022 ble Norge nok en gang rammet av terror. Denne gangen var det et angrep på det skeive miljøet. I tiden etter angrepet har mange skeive kjent på en utrygghet. Oslo skal være en by for alle mennesker, uansett hvem de er eller hvem de er elsker. Oslo Venstre skal derfor jobbe for at Oslo blir en trygg by å leve i for alle skeive.

I tiden etter terroren har politiets håndtering av terroren blitt satt i et kritisk søkelys. Tilliten blant skeive til politiet er svekket. Undersøkelser gjort av politiet høsten 2022 viser at 30% av skeive har svært lav eller ganske lav tillit til politiet, og av 40% som har vært utsatt for hatkriminalitet eller vold, anmelder kun 8%. Slik kan det ikke fortsette. Samarbeidet mellom politiet og det skeive miljøet må styrkes. Et tettere samarbeid mellom de skeive organisasjonene og politiet må på plass, og Oslo Venstre ønsker skolering av ledere i politiet om skeiv tematikk. Med et politi som viser at de tar de skeive på alvor, kan vi øke tilliten og få til at flere til å oppsøke hjelp hos politiet.

Tryggheten til skeive kommer ikke bare av arbeidet politiet gjør, men arbeidet som gjøres med å bedre den psykiske helsen blant skeive. SSBs livskvalitetsundersøkelse fra 2020 viser at 36% av homofile, lesbiske og bifile melder om symptomer på psykiske plager, sammenlignet med 18% av befolkningen ellers. Tall fra Bufdir viser at mange nordmenn har negative holdninger til transpersoner og ikke-binære, og at halvparten av norske transpersoner har opplevd trakassering.

For å oppnå bedre psykisk helse, er vi avhengige av tidlig innsats på dette feltet i skolen. Oslo Venstre ønsker å tilby kurs som Rosa kompetanse til ansatte som jobber i Osloskolen, slik at lærere er bedre rustet til å møte unge som føler at de faller utenfor grunnet normene til kjønn og seksualitet. Tidlig innsats på dette feltet vil skape trygghet for mange unge skeive.

Nå krever Rikshospitalet at alle tilbud innenfor kjønnsbekreftende behandling som ikke er deres eget, legges ned. Dette betyr at Helsestasjonen for kjønn og seksualitet (HKS) står i fare om å legges ned. Dette har lenge vært et sted for transpersoner å søke hjelp når de ikke føler de blir hørt eller trodd på ved Rikshospitalet. Skjer dette, vil vi risikere at den psykiske helsen blant skeive blir dårligere enn det den er. Dette godtar ikke Oslo Venstre. I lang tid har de skeive organisasjonene i Norge bedt om at den psykiske helsen til den skeive befolkning blir tatt på alvor. Dette er noe vi i Oslo Venstre er helt enige i. Oslo Venstre vil derfor jobbe for at det øremerkes penger i budsjettene til arbeid for skeives psykiske helse. Vi må bevare helse tilbud som HKS, ungdomstelefonen til Skeiv Ungdom og flere andre som har stått i frykt for nedleggelse den siste tiden. Det kan ikke være slik at de som allerede står svakt i samfunnet, skal stå i frykt for å miste enda mer.

Oslo by må derfor gå fram som et ledende eksempel på hvordan vi skaper en by som alle mennesker, uansett hvem de er, kan føle seg sett og ivaretatt av politiet, har et godt helsetilbud både psykisk og fysisk, og hvor de kan være åpne om egen identitet på gaten, på jobb og på byen.

Oslo Venstre vil:

  • Jobbe for at Oslopolitiet har mer kunnskap om det skeive miljøet i byen.
  • Få til et kompetanseløft i ledelsen i politiet om skeiv tematikk.
  • Jobbe for å få flere lærere i Osloskolen skolert i kurs som Rosa kompetanse.
  • Jobbe for et kompetanseløft ved sykehusene i Oslo om skeiv tematikk, spesielt for transpersoner.
  • Bevare tilbud som HKS, Ungdoms telefonen og lignende tilbud for å styrke arbeidet med psykisk helse blant den skeive befolkningen.
  • Styrke helsetilbudet til ikke-binære.
  • Øremerke penger til arbeid for psykisk helse blant skeive.
  • Arbeide for å gjøre kommunens arbeidsplasser til Regnbuefyrtårn.