Vi vil ikke bygge ned natur og matjord

Rune Fortun staar foran en vogn med hjul paa et jordet. Vognen har skilt med teksten "Dette jordet er opptatt, her dyrkes mat"
Foto: Drammen Venstre

Naturen og matjorda gir oss mennesker våre mest grunnleggende tjenester og gaver for å leve, og har i tillegg stor egenverdi.

Derfor går vi i Venstre mot nedbygging av natur og matjord.

Verdens dyrebestander er i gjennomsnitt er redusert med 69 prosent siden 1970. Naturmangfoldet i Drammen, Norge og verden forsvinner i rasende fart.

Juridisk bindende markagrense

I desember klarte verdens land heldigvis å vedta en ny Naturavtale for å stanse og snu naturtapet. Denne avtalen må Drammen kommune bidra til å etterleve på lik linje med resten av verden.

For å oppnå dette vil vi i Venstre blant annet:

 • Innføre en juridisk bindende markagrense, som gjør det ulovlig å bygge ned marka, selv om lokalpolitikerne selv vil.
 • Si nei til alle forslag om å ødelegge viktig naturmangfold og friluftsverdier.
 • Styrke Drammens satsing på naturrestaurering, slik at vi får tilbakeført mer tapt natur.
 • Lage en temaplan for naturlig karbonlagring.
 • Flytte bestilleransvaret for konsekvensutredninger i plansaker fra utbygger til kommunen, for å sikre objektivitet.
 • Etablere et senter for naturrestaurering på Bokerøya/Grunnane
 • At det utvikles opplegg for naturrestaurering som pedagogisk verktøy lærerne kan velge å ta i bruk i skolen.
 • At Drammen minimum matcher det nasjonale målet om vern av 10% av skog, gjennom vern av egen kommuneskog og proaktivt arbeid mot private grunneiere og Staten om frivillig skogvern, og sikter mot å oppfylle Naturavtalens krav om 30% vern av all natur.

Les mer om vår politikk for naturvern og naturrestaurering i programmet

Herman Ekle Lund staar paa et jorde med blaa himmel over
Herman Ekle Lund går hardt mot dem som vil bygge ned matjorda.

Matjorda må tas vare på

Kun 3% av landarealet i Norge er dyrket mark, hvorav bare ⅓ kan brukes til å dyrke korn, og det blir stadig mindre. Krigen i Ukraina og pandemien har vist oss hvor sårbare de globale forsyningslinjene er. FNs klimapanel sier også at verdens land bør produsere mer mat selv.

Derfor må vi ta vare på matjorda og slutte å bygge den ned. Vi i Venstre er stolte av vårt lokale jordbruk som noe av det viktigste i vårt lokale næringsliv, og vil legge best mulig til rette for mer matproduksjon i Drammen.

For å få til dette vil vi i Venstre blant annet:

 • Si nei til alle forslag om å bygge ned dyrkbar jord.
 • Si nei til fritak fra driveplikt av all matjord i kommunen.
 • Styrke og utvikle insentiver til kommunens eksisterende og nye jordbruksbedrifter for drift og investeringer, gjennom samarbeid med Innovasjon Norge og øvrig virkemiddelapparat for å finne anretninger som er spesielt tilpasset Drammens jordbruksnæring.
 • Sette krav til at Drammen Kjøkken kjøper inn og serverer minst 10% mat og drikke som er dyrket og produsert i Drammensområdet i kantine, på institusjon, i catering, til arrangementer der kommunen er involvert.
 • Opprettholde og ideelt styrke landbrukskontoret.
 • Tilrettegge for initiativer om etablering av andelslandbruk
 • Stimulere lokalt landbruk til å opprette gårdsbutikker og opplevelsesentre.
 • Vektlegge samarbeidet med lokalt jordbruk sterkere i forventningene til Lindum i eierdialog med selskapet.

Om du er enig med oss, håper vi på din stemme ved kommunevalget 2023.