Livskvalitet for alle

Alle skal ha muligheter til god livskvalitet gjennom hele livsløpet, uavhengig av de forutsetningene man er født med. Å gi folk like muligheter kan innebære å behandle folk ulikt.  Noen trenger mer hjelp og støtte for å ha de samme mulighetene som andre. Kommunen er den viktigste aktøren i det forebyggende helsearbeidet og for sikring av sosial rettferdighet. Et lokalsamfunn  som sørger for universell utforming, teknologi og gode hjelpemidler gir økt frihet til flere. Et mangfoldig samfunn beriker oss alle. 

Vi blir stadig flere eldre i kommunen. Pensjonister er en ressurssterk gruppe med store kunnskaper og lang livserfaring, som har mye å bidra med i lokalsamfunnet. Venstre vil at denne gruppen skal gis muligheter til å delta aktivt i styre og stell og trekkes inn i frivillig organisasjonsliv.

For Venstre er det kvaliteten på tjenestene, ikke hvem som tilbyr dem, som er avgjørende i eldreomsorgen. Med det økende antallet eldre og færre i yrkesaktiv alder, så må vi tenke nytt i eldreomsorgen. Vi mener at det beste, for de aller fleste, er  å bo trygt hjemme i egen bolig. Når eldre ikke kan bo hjemme lenger, så skal de få tilbud om trygghetsboliger, omsorgsbolig  eller sykehjemsplass. Mennesker med psykiske helseutfordringer og/eller rusavhengighet skal ha gode tilbud i vår kommune. 

For eldre og innbyggere med særlige hjelpebehov vil Nordre Follo Venstre: 

 • utvikle fremtidens eldreomsorg i samarbeid med  eldre selv
 • tilrettelegge for at de som ønsker det, får bo i egen bolig så lenge det er mulig 
 • Legge til rette for et mangfold av boformer som trygghetsboliger, generasjonsboliger, omsorgsboliger og bofellesskap, slik at man kan få en tilpasset bolig avhengig av hvor godt man klarer seg selv
 • legge institusjoner på områder som bidrar til møter på tvers av generasjoner og innbyr til aktivitet
 • øke tilbudet av kortidsplasser, dagsentre og aktivitetstilbud for å hindre isolasjon/ensomhet og for å avlaste pårørende til hjemmeboende syke
 • at alle som trenger det skal få en sykehjemsplass og at sykehjemmene skal gjøre det mulig for par å bo sammen
 • styrke kompetansen i sykehjemsmedisin
 • sørge for regelmessig legemiddelgjennomgang til beboere i sykehjem
 • fremme trivsel gjennom gode måltider og bruke matverter 
 • at maten tilberedes lokalt ved institusjonen så langt det lar seg gjøre, og at den har høy kvalitet
 • ha et godt palliativt tilbud til innbyggerne i Follo
 • tilrettelegge for et mer sømløst samarbeid på tvers av hjemmetjenesten, helsetjenesten og frivilligheten for å motvirke underernæring og ensomhet blant eldre
 • være åpen for en blanding av ideelle, kommersielle og kommunale sykehjem
 • jobbe for at alle som mottar tjenester i hjemmet skal få et fast og stabilt antall personer å forholde seg til.
 • ta i bruk velferdsteknologi, innovasjon og nye løsninger for å legge til rette for at flere kan bo hjemme lenger og mestre sin egen hverdag, samtidig som eldre som ikke har digital kompetanse har muligheten til å delta
 • Velferdsteknologi skal tas i bruk der det er mulig, slik at hender kan frigjør der omsorg er en naturlig del av behandlingen og omsorgen 
 • tilby GPS-sporing til personer med demens og til andre som ønsker og samtykker til det
 • etablere flere møteplasser for mennesker med demens, benytte ordninger som “inn på tunet”, sørge for aktiviteter for eldre for å motvirke ensomhet og depresjoner
 • sørge for at yngre med demens får skreddersydde tilbud tilpasset deres livssituasjon
 • sørge for at alle kommuner har gode ergoterapitjenester slik at pasienter med behov raskt rehabiliteres eller habiliteres tilbake til mulig funksjonsnivå 
 • jobbe aktivt med å øke digital kompetanse hos eldre, gjerne i samarbeid med skoler og frivillige

For innbyggere med psykiske helseutfordringer og rusavhengighet vil vi:

 • at psykisk helsehjelp skal være en like naturlig del av helsetilbudet som fastlegetilbudet i kommunen
 • sikre videre drift av Nordre Follo Fontenehus, et arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske utfordringer
 • opprettholde støtten til krise- og incestsenteret i Follostyrke forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet, gjennom tett samarbeid mellom politi, frivilligheten og kommunen
 • sikre god lokal oppfølging og ettervern av rusavhengige 
 • Jobbe for at vi kan etablere en pilot med lokal rusreform 
 • samarbeide med allerede etablerte offentlige tjenester om å etablere brukerrom for rusavhengige og sørge for at det finnes trygge møteplasser for mennesker i aktiv rus
 • legge til rette for bruk av «amnesty boxes», der man kan kvitte seg med illegale rusmidler, for å redusere omfanget av rusbruk i utelivet

For andre utsatte grupper vil vi: 

 • sørge for god drift av viktig arbeidstreningstilbud som OMA, Rufus ol.
 • bidra til at kommunen øker antall boliger til dem som trenger fellesskapets bistand til å bo
 • at BPA-ordningene kommunen tilbyr skal være så god at den sikrer reell frihet for brukeren 
 • at barnetrygd holdes utenfor beregningen av sosialhjelp  
 • etablere ordninger «fra leie til eie» for å hjelpe vanskeligstilte inn på boligmarkedet
 • ha aktive lokale handlingsplaner mot diskriminering for å sikre at kommunens LHBT-befolkning (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) ikke blir diskriminert, usynliggjort eller på annen måte negativt behandlet
 • si ja til bosetting av de flyktningene som myndighetene ber oss om å ta imot
 • jobbe for at kommunen ansetter mer mangfoldig, for eksempel ved å innføre anonyme jobbsøknader. 
 • sørge for at kommunen tilbyr sommerjobber til ungdom
 • tilby sykepleiere, jordmødre og andre helsearbeidere en arbeidshverdag det er mulig å stå i heltidsstilling, blant annet gjennom å se på alternative turnusordninger, økt bemanning og avlastning for arbeidsoppgaver som kan løses av andre yrkesgrupper
 • ha et godt døgnlegevakttilbud i kommunen, tilknyttet lokalmedisinsk senter