Nordre Follo skal være blant landets beste oppvekstkommuner

Vi skal jobbe for å skape et godt oppvekstmiljø i hele kommunen. Barns beste vil alltid være et grunnleggende fokus for oss. Barn og unge er vår viktigste ressurs. For å sikre alle barn en god oppvekst må det satses på tidlig innsats og forebyggende tiltak. Vi må tilby barnehager og skoler av høy kvalitet. Skolens viktigste oppgave er å gi den enkelte elev et best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner. Vi må rekruttere og beholde gode, motiverte og engasjerte lærere, og gi disse mulighet til å utvikle sin faglige og pedagogiske kompetanse. Det er viktig at lærere får være lærere. Samtidig må skolene være rustet til å fange opp problemer med mobbing, psykiske lidelser, rus osv. tidlig og derfor må det ansettes fagfolk fra ulike yrkesgrupper i skolen. 

Det må opparbeides flere møteplasser og aktivitetstilbud der alle inkluderes, som for eksempel lekeplasser, skateramper, badeplasser, skøytebaner, ballbinger og oppmerkede turstier.  Sammen må vi jobbe aktivt mot mobbing på alle arenaer der barn oppholder seg. Nordre Follo skal fortsette det gode arbeidet med trygge skoleveier, der barna fortrinnsvis går eller sykler. De frivillige organisasjonene er sentrale i barne- og ungdomsarbeidet. Fritidsklubbene er viktige arenaer og må styrkes og utnyttes bedre.

Nordre Follo skal ha et mangfoldig kultur- og aktivitetstilbud som sikrer at alle barn kan delta i morsomme og meningsfylte aktiviteter på fritiden, uavhengig av foreldrenes økonomi. Det er viktig at barns behov blir særskilt kartlagt ved foreldres kontakt med NAV. 

Barn og unge skal være en tydelig stemme i utviklingen av Nordre Follo. 

Nordre Follo Venstre vil:

 • sikre full barnehagedekning og med høy andel ansatte med ulik barnefaglig kompetanse og ressurser
 • innføre et mer fleksibelt barnehageopptak for å sikre barnehageplass nær boligområder
 • åpne for at enkelte barnehager med utvidet åpningstid der mange foreldre ikke bare jobber på dagtid, med en begrensning på maksimal oppholdstid for barnet
 • arbeide for mer fysisk aktivitet og sunne måltider i barnehagene
 • forebygge mobbing i barnehagen og skole, ved bla ha aktive programmer for å redusere skolemobbing og utenforskap 
 • sørge for at vi har en aktiv og tilgjengelig mobbeombudsfunksjon og skolemiljøteam som jobber med forebyggende tiltak  i kommunen
 • sørge for at “hjerteknappen” for å forebygge og stanse mobbing  gjøres godt kjent blant både elever og foresatte
 • Sikre gode og trygge ordninger for barn som har hatt lengre fravær fra skolen og som skal tilbake til skolen
 • at PP- tjenesten skal ha både spesialpedagogisk og psykologfaglig kompetanse tilgjengelig for barnehager og skole
 • at barn som trenger psykisk helsehjelp får rask avklaring og tilgang til god utredning og behandling
 • at svømmeopplæring skal starte allerede i barnehagen 
 • at åpningstider på SFO og i barnehager skal være tilpasset tilgjengelig kollektivtrafikk
 • teste ut fleksibel skolestart eller to opptak i året
 • iverksette tiltak for å bedre overgangene i skoleløpet, fra barnehage til barneskole, til ungdomsskole og videre til videregående skole
 • sikre en god balanse mellom læring med  fysiske og digitale  læringsverktøy
 • forsikre oss om at det tilrettelegges for økt fysisk aktivitet i grunnskolen
 • sørge for at det fokuseres mer på mental trening og livsmestring i skolen 
 • innføre sommerskole som et fast tilbud til alle elever som ønsker det
 • styrke arbeidet for å redusere vold og seksuelle overgrep
 • tilrettelegge for mer Ungt entreprenørskap i skolen
 • styrke lærere og skolelederes digitale kunnskaper, sørge for mer teknologiforståelse, ikke bare digitalt utstyr
 • være åpne for å vurdere etablering av private skoler
 • Følge opp de årlige tilstandsrapportene og elevundersøkelsen for å videreutvikle de gode skolene vi har i kommunen 
 • legge press på nasjonale myndigheter for å få bygge gangbro over jernbanen mellom Vestråtparken/Waldemarhøy og Hebekk  
 • at leksehjelp med god kvalitet skal være en viktig del av SFO-tilbudet
 • innføre gratis kjernetid for lavinntektsfamilier i SFO også i senere alderstrinn opptil 4. klasse
 • knytte kulturskoletilbud tettere til skolens SFO
 • styrke kulturskolen og jobbe for flere tilgjengelige øvingslokaler og visningssteder
 • ha god tilgjengelighet til skolehelsetjeneste og helsestasjoner og sørge for at alle elever kjenner til skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdoms tilbud
 • ha flere yrkesgrupper og flere menn inn i skolehelsetjenesten
 • sikre at kommunen har en ungdomskontakt og et godt lavterskeltilbud for ungdom som sliter med psykiske plager
 • satse på forebyggende tiltak rettet mot unge, deriblant samarbeid mellom helsetjenester og skolene med informasjon om rusmiddelbruk
 • sikre helsestasjonene tilstrekkelige ressurser til å kartlegge og følge opp familier med særskilte behov og tilby foreldreveiledningskurs for alle førstegangsforeldre
 • sørge for at tilbud om hjemmebesøk etter fødsel er i tråd med de nasjonale retningslinjer 
 • at alle nye familier får en oppfølgingssamtale der mors og fars mentale helse er tema i løpet av de første fire ukene etter fødsel for å forebygge fødselsdepresjon hos foreldre
 • spille på lag med pårørende og sikre god avlastning til foreldre med pleietrengende barn og eldre.
 • at alle ungdommer har et tilgjengelig lavterskeltilbud for å forebygge psykiske lidelser 
 • at alle skoler skal ha ansatte med sosialfaglig kompetanse
 • gi skolene og lærerne større pedagogisk frihet
 • fortsette satsingen på videre- og etterutdanning av kommunens lærere
 • ha mentorordning for nyutdannede lærere
 • styrke skolelederrollen med utdanning og videreutdanning for rektorer
 • sikre kommunens fritidsklubber
 • sikre alle barn rett til en fritidsaktivitet
 • videreutvikle BUA ved bibliotekene
 • sikre et godt barnevern med nok ressurser til å følge opp alle saker på en god måte og som har mulighet til å arbeide forebyggende
 • være positive til at barnevernet bruker ideelle og private tilbydere der dette er til barnets beste 
 • at alle barn og ungdom skal ha meningsfulle fritidsaktiviteter og inkluderende fellesskap å delta i, uavhengig av økonomi. 
 • Sikre ungdomsråd i kommunen og  rådet ved ledere skal ha tale- og forslagsrett i til kommunestyret for å sikre at barn og unges stemme skal bli hørt 
 • sørge for at alle barn får alderstilpasset opplæring i kropp, seksualitet og grenser 
 • ha et tettere samarbeid med lokalt næringsliv på ungdomsskolen, for å gi elever informasjon og kunnskap om arbeidsmulighetene som finnes i deres nærmiljø