Velferd

M/S Henrik Ibsen mot Vrangfoss

En stemme til Venstre er en stemme til lokalpolitikere som vil fremme gode sosiale vilkår gjennom økt samhold og deltagelse for alle innbyggere. Den demografiske utviklingen vil kreve nye grep både nasjonalt og lokalt, og frivilligheten blir en stadig viktigere faktor for vår velferd.

Venstre vil sikre velferd og omsorg ved behov. Det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe de som virkelig trenger det. Vi må sikre barn en god og trygg oppvekst. Det gjør vi gjennom å gi lavere barnehagepriser til de som har minst fra før av, tilby rimeligere fritidsaktiviteter for lavinntektsfamilier, og å styrke oppfølgingen av de som av ulike årsaker har falt utenfor i samfunnet vårt.

Venstre vil:

 • tilrettelegge eldreomsorgen etter «Livsgledehjem»-modellen
 • sikre hjemmetjenesten slik at flest mulig kan bo hjemme så lenge de ønsker det
 • sørge for et tilstrekkelig antall omsorgsplasser
 • arbeide for å øke rekruttering og dempe bruken av vikarer tilby 80% stilling med full lønn for helsearbeidere fra 57 år i pleie- og omsorgssektoren samtidig som grunnbemanning økes
 • gi innbyggere med nedsatt funksjonsevne et verdig bo- og aktivitetstilbud
 • ha gode avlastningsmuligheter for pårørende
 • ansette ungdommer som trivselskonsulenter i omsorgssektoren
 • videreutvikle samarbeidet med de frivillige, både Nærmiljøsentralen og ulike lag og organisasjoner
 • fremme samarbeid mellom sosiale entreprenører og kommunen for god integrering
 • at kommunen tar sitt samfunnsansvar og sørger for at flere kommer seg inn i arbeidslivet, ved å ta inn lærlinger, tilby praksisplasser og tilby deltidsordninger for folk med redusert arbeidsevne
 • legge til rette for at innbyggere i alle aldre kan bidra med sine ressurser og kunnskap

forrige side | neste side