Dårlig prosess og manglende rolleforståelse skjemmer arbeidet med etablering av ny havn på Sortland

Planlegging og saksbehandling skal sikre medvirkning slik at alle som blir berørt av politiske vedtak skal kunne få mulighet til å uttale seg. Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning i prosessen er vesentlig, og i samsvar med grunnleggende demokratiske og rettssikkerhetsmessige prinsipp.

Åpenhet og forutsigbarhet

Det snakkes om å skrinlegge Ånstad alternativet, men ting tyder på at det alternativet allikevel skal holdes åpent. Dette skaper usikkerhet og forvirring. Det opplagte spørsmålet som reiser seg nå, er om aktørene er åpne om hva som er deres egentlige tanker og motiv. Tillit er vanskelig å bygge opp, men så enkelt å ødelegge.

Medvirkning

Sortland Venstre er av den oppfatning at det er avgjørende viktig å ha en god dialog med de som blir berørt av politiske vedtak.

Skulle Ånstad alternativet blitt realisert ville det ha medført alvorlig inngripen i enkeltmenneskers liv. Sortland kommune kan ikke være bekjent av at de invaderer andre folks personlige sfærer, tramper på deres rettigheter og skader deres privatliv. Dette gjelder også for havneutbygging på Kringelen, og forhold knyttet til samiske rettigheter.

Det er slik at representanter for samiske interesser skal konsulteres med ei målsetting om å oppnå enighet. Dette innebærer blant annet at det skal være en reell dialog med reindriftsnæringen. Dialogen kom først etter at saken fikk stor oppmerksomhet.

Sortland Venstre mener det er en selvfølge at vilkår for å motvirke uheldige følger av ei utbygging på Kringelen skal vurderes og fastsettes. Det skal om mulig også fastsettes vilkår for gjenoppretting, restitusjon og tilbakeføring av areal etter at havneutbyggingen er avsluttet. Også her er åpenhet viktig. Vurderingene som gjøres skal være tilgjengelig for både rettighetshavere, interesser og allmenheten.

Forholdet mellom samfunnsplanen og arealplanen

Ikke alle har forstått det slik at den vedtatte arealplanen skulle kunne hjemle en så stor utbygging som foreslått i Ånstadsjøen, spesielt siden samfunnsplanen omtaler Kringelen som nytt havneavsnitt.

Bestemmelsene i kommuneplanens arealdel tilsa at det skulle legges til rette for nytt havneavsnitt fra Ånstadsjøen og nordover til Bygdneset. Men i Kommuneplanens samfunnsdel står det at Sortland har som målsetting å etablere nytt havneavsnitt på Kringelen.

Disse 2 vesentlige planene kom i gal rekkefølge. For å nå målene satt i samfunnsdelen, skulle normalt arealplanen støtte opp om utbygging på Kringelen. Hensikten med en samfunnsplan er å beskrive prinsipper for arealbruken i kommunen – ganske så logisk.

Manglende rolleforståelse

Som styremedlem i et KF representerer man verken parti, kommunen eller andre interessenter. – Allikevel gjør Havnestyrets leder et poeng av hvem som har vært forslagsstiller og hvilket parti vedkommende representerer. Dette vitner om dårlig rolleforståelse, og setter styremedlemmene i forlegenhet. Styret har et vedtektsfestet ansvar for å forvalte havnekassens eiendommer og aktiva til beste for havnens brukere og kommunen.

Det inntrykket innbyggerne sitter igjen med er ikke bra. Det krangles om hvem som har foreslått hva. Politikere bedriver den norske folkesporten – skylde på andre – i frykt for å bli sittende igjen med svarteper. Ellers fornuftige mennesker nedsnakker hverandre uten helt å tenke igjennom de negative konsekvensene dette gir for lokalsamfunnet.

Sortland Venstre mener at en mer diplomatisk framgangsmåte hadde vært å foretrekke, der klokskap, gjensidig respekt og smidighet hadde vært førende i denne saken som har så stor betydning for Sortland.