Vi behøver et mer variert næringsliv i Ullensaker

Thorbjørn Merkesdal (til venstre), og daværende næringsminister Iselin Nybø (til høyre) var på besøk i Ullensaker Kommune i september 2020., Foto: Ullensaker Venstre

Ullensaker har noen fordeler som vi skal være glade for at vi har flere store og profesjonelle aktører innen transport, lager og reiseliv som gir oss helt unike muligheter i årene fremover. Og det er en lang historisk tråd fra Raknehaugen som er Norges største gravmonument og ble bygget under folkevandringstiden tett på en sentral ferdselsvei til Jessheim som stasjonsby ved hovedbanen.

I årene fremover står vi foran store utfordringer og muligheter. Å lykkes med et grønt skifte innen logistikk og reiseliv blir avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet i samfunnet for øvrig. Og her er næringslivet i Ullensaker en stor pådriver som vi må støtte opp om og bidra til at lykkes. Derfor må Ullensaker kommune bidra aktivt for å legge til rette for kompetansedeling, støtteordninger og lage møteplasser for at alle de bedriftene og aktørene som jobber med å dreie til en mer klima og naturvennlig drift gis større mulighet til å lykkes. Vi har store muligheter som vi må ta tak i og jobbe videre med.

Samtidig viste pandemien oss at vi behøver en større variasjon i næringslivet i Ullensaker. Da reiselivet og flyplassen ble stengt ned eksploderte arbeidsledigheten i Ullensaker og vi ble rammet på en måte som vi ofte kun ser i utkantskommuner med hjørnestensbedrifter som stenger. Samtidig har vi mange familier i kommunen hvor begge voksne jobber i reiselivet. På den måten ble hele familier og også barna rammet ekstra hardt. Heldigvis har arbeidsledigheten falt raskt etter gjenåpningen og nå er det igjen gode muligheter for å få gode jobber i Ullensaker.

Men vi kommer ikke unna at dette var en tydelig bekreftelse på at vi behøver et mer mangfoldig næringsliv i Ullensaker. Så samtidig som vi må sikre og bygge videre på det næringslivet vi allerede har i kommunen må vi ha en aktiv næringlivspolitikk for å skape nye arbeidsplasser og tiltrekke oss andre typer arbeidsplasser.

Les hele vårt program her.

Vi ønsker blant annet å:

  • Styrke etableringstiltak som Business Jessheim, og oppmuntre til liknende private initiativ og tettere samarbeid med privat næringsliv og institusjoner for høyere utdanning som for eksempel NTNU og Oslo Met.
  • Jobbe aktivt for å trekke utdanningsinstitusjoner, næringsliv og offentlige institusjoner til kommunen.
  • Ullensaker kommune skal være en aktiv pådriver for å etablere lokale næringslivsnettverk, sikre nye etableringer og bygge kompetansemiljø i kommunen. Vi vil dele opp større kommunale anbud, slik at også småbedrifter kan være med og gi tilbud.
  • Skape økonomisk vekst for småbedriftene – dele opp større anbud i mindre enheter, slik at også småbedrifter kan være med i anbud.
  • Utvikle kommunens egen kompetanse til å ta i bruk statlige støtteordninger til omstilling, nærings- og teknologiutvikling.
  • Oppfordre turistene til å bli lenger i Ullensaker ved å utvikle arbeidsplasser innen idrett og kultur, arrangement og severdigheter i kombinasjon med et effektivt kollektivtilbud til Gardermoen.
  • Lage et kommunalt ENØK-fond til bruk for næringsliv og innbyggere som ønsker å gjennomføre og styrke egen kompetanse på gode energitiltak.
  • Basert på Ullensakers geografiske plassering og fortrinn innenfor logistikk, reiseliv og transport ønsker vi å bli et nasjonalt tyngdepunkt for sirkulær og grønn transport og logistikk.

Les mer om mangfoldig næringsliv her.

Stem Venstre for et mer variert næringsliv i Ullensaker.