Kan det være tjenlig å avvikle Sortland Boligstiftelse?

Sortland Venstre mener det er uheldig at kommunen har ansvar for å oppfylle de formålene som stiftelsen ivaretar, samtidig som kommunen ikke har formell mulighet til å påvirke hvordan stiftelsen løser oppgaven.

For Sortland Venstre er det viktig at tjenestetilbudet er tilpasset folks faktiske behov, fordi mennesker er viktigere enn systemer.

Listetopp for Rødt, Christoffer Ellingsen har i et debattinnlegg skrevet at: «politikernes mulighet for direkte tiltak innafor boligsektoren i stort og smått er begrensa.» Slik har det vært, men slik behøver det ikke å være!

Det har kommet inn en bestemmelse i loven i desember i fjor som gjør det mulig å oppheve boligstiftelser som er opprettet av kommuner. Dette gjelder stiftelser som har til formål å skaffe boliger til personer som ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, og derfor trenger bistand til å skaffe eller beholde egnet bolig. Vedtaket om å oppheve stiftelsen må treffes innen 31. desember 2028.

Formålet med opprettelsen av boligstiftelsen var først og fremst å skaffe boliger til personer som var vanskeligstilte på boligmarkedet. Et viktig aspekt var også å unngå store tap som følge av fluktuerende eiendoms- og boligpriser.

Regelverket knyttet til statsstøtte, tildeling av investeringstilskudd fra Husbanken og forsterkning av kommunens boligsosiale arbeid, har gjort det mer og mer krevende å drive det boligsosiale arbeidet gjennom en stiftelse.

Bruk av stiftelsesformen har ikke vært gunstig med tanke på realiseringen av formålet idet stiftelsesformen reduserer det boligsosiale handlingsrommet til kommunen.

Styret i boligstiftelsen utpekes av kommunen, og styret består bl.a. av kommunens representanter i kommunestyret. For styret i stiftelsen kan det oppstå interessekonflikter i saker hvor stiftelsen er avtalepart med kommunen, eller på annen måte behandler eller avgjør saker hvor kommunen er part.

Offentlig finansierte velferdsordninger, inkludert stønad til livsopphold og statlig og kommunal bostøtte, dekker utgifter til å leie egnet bolig for personer som ikke har tilstrekkelige inntekter til å dekke slike utgifter selv. Dette taler for at kommunen direkte skal kunne påvirke hvordan det boligsosiale arbeidet organiseres.

Det er uheldig at kommunen har ansvar for å oppfylle de formålene som stiftelsen ivaretar, samtidig som kommunen ikke har formell mulighet til å påvirke hvordan stiftelsen løser oppgaven. Slik kan det ikke være, og Sortland Venstre vil ta denne saka opp i politisk sammenheng.