Venstre vil utvikle et mer variert og egnet botilbud i Sortland kommune

Jørn Martinunussen May Holm Dag Erik Hovlund, Foto: Gro Lagesen
  • Skattefritak for utleieboliger!
  • Inntil 20 år fritak for eiendomsskatt for nye boliger!
  • Startlån til unge som vil bo i Sortlands ytterbygder!
  • Større andel startlån jo mer vanskeligstilt en husstand er!

I Sortland har vi prekær boligmangel for utsatte grupper. Bygges det nytt blir tilgangen på litt eldre og billigere boliger større, noe som kan komme de utsatte gruppene til gode. Å eie egen bolig skaper sosial og økonomisk trygghet og stabilitet, noe som er et viktig miljøterapeutisk tiltak.

Egnede boliger har betydning for om folk etablerer seg og blir boende. I samfunnsplanen er det gitt klart uttrykk for at det er viktig å styrke kommunens boligpolitikk gjennom vilje til å ta økonomisk risiko, og ved å vise sterk gjennomføringskraft.

FRITAK FOR EIENDOMSSKATT

For at boligmarkedet på Sortland skal bli mer dynamisk, må det bli mer økonomisk gunstig å føre opp nye boliger.

Et fritak vil etter loven kunne omfatte nye boliger (ikke fritidseiendommer) som bygges etter at kommunen har fattet vedtak om fritak. Fritak kan gjelde i opptil 20 år fra den tiden bygget står ferdig.

Dersom det skjer en ombygning av et eldre bygg, for eksempel et næringsbygg som bygges om til boliger, vil også dette kunne omfattes av et fritak.

Hensikten med fritak for eiendomsskatt er å stimulere til nybygging, og opprettholde livskraftige ytterbygder ved å la være å skrive ut eiendomsskatt i de områdene.

Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova). § 7.
Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt:
  1. Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig..
  2. Bygning og grunn i visse luter av kommunen.

SKATTEFRITAK FOR UTLEIEBOLIGER

Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår i den offentlige utredningen «Det handler om Norge Bærekraft i hele landet», at det må gjennomføres forsøk med skattefritak for å stimulere markedet for utleieboliger i distriktene.

Egnede boliger har betydning for om folk etablerer seg og blir boende. For at boligmarkedet på Sortland skal bli mer dynamisk, må det bli mer økonomisk gunstig enten å selge eller leie ut boligen. Man kan i dag få skattefritak dersom man leier ut mindre enn halvparten av egen bolig og leieforholdet varer minst i 30 dager. Et tilsvarende skattefritak for utleie av alle typer boliger på Sortland bør prøves ut for å se om det kan stimulere til økt boligtilgang.

Sortland Venstre mener at kommunen bør tilby seg å være den kommunen der forsøkene med skattefritak for utleieboliger testes ut.

Fritak for eiendomsskatt og forslaget om skattefritak for å stimulere markedet for utleieboliger vil være kraftfulle tiltak som i sum vil medføre at boligbyggingen skyter fart.

NOU Norges offentlige utredninger 2020: 15. Det handler om Norge
Følgende tiltak foreslås i programmet:
– forsøk med skattefritak for å stimulere markedet for utleieboliger i distriktene.

MÅLRETTET BRUK AV STARTLÅN

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansierings problemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Startlån kan gis som topplån eller til fullfinansiering av bolig, og lånet kan gis med inntil 8 års avdragsfrihet.

Sortland Venstre vil legge til grunn at jo mer vanskeligstilt en husstand er, jo større andel av finansieringen kan være startlån.

For særlig vanskeligstilte husstander kan startlånet brukes i kombinasjon med boligtilskudd.

Sortland Venstre vil også innrette ordningen med startlån slik at unge som ønsker å bo i ytterbygdene får en mulighet til dette ved aktivt å bruke startlån ordningen..

Forskrift om lån fra Husbanken
5-3.Hva det kan gis lån til:
Kommunen kan bruke startlånet til å FULLFINANSIERE boligen eller som topplån
8-5.Nedbetalingsvilkår
1. Lån til kommuner som skal lånes ut videre som startlån, kan i særlige tilfeller gis med INNTIL 50 ÅRS LØPETID.
2. Lån kan gis med inntil ÅTTE ÅRS AVDRAGSFRIHET.
… For startlån står kommunen fritt til å tilby gunstigere nedbetalingsvilkår.

Mange store reformer har sitt utspring i innovative kommuner. Vi i Sortland Venstre tar mål av oss å være en pådriver for å få plass innovative måter å utvikle et mer variert og egnet botilbud på.