Vi vil ta vare på dyrenes velferd

Naerbilde av hodet til en hvit sau paa et beite. Flere sauer synes i bakgrunnen.
Foto: Illustrasjon

Det er for mange dyr som ikke har det bra, både hjemme hos familier, i nærmiljøene og i naturen.
Derfor vil vi ha en lokal plan for dyrevelferd og innføre en pott med søkbare dyrevelferdsmidler. Samtidig skal vi jobbe hardt for at vår lokale natur er best mulig å leve i for dagens dyrearter.

Vi i Venstre mener at dyr, mennesker og annet organisk liv har stor egenverdi, og at vi har ansvar for å ta godt vare på alt som lever. De aller fleste mennesker er opptatt av at dyrene skal ha det bra. Derfor lever kjæledyr stort sett gode og kjærlige liv med sine eiere. Noen er ikke like heldige. Da trenger dyrene hjelp.

Det er igangsatt forsøk med dyrepoliti som vi i Venstre støtter. Dette må støttes med lokale tiltak. Nøkkelen her er å gi ideelle organisasjoner muligheten til å hjelpe. Vi har flere flotte foreninger i Drammen som jobber med dyrevelferd; fra omplassering av kjæledyr til kastrering av katter for å motvirke utvikling av
kolonier med løskatter. De har kompetanse og engasjement som vi med beskjedne midler kan få tatt i bruk.

Drammen trenger en plan for dyrevelferd

Vi i Venstre vil derfor utvikle en egen plan for dyrevelferd – med inspirasjon fra planen Venstre har fått gjennomslag for i Oslo. Denne planen skal øke fokus på dyrevelferd i kommunen, bidra til å øke kunnskap, og styrke det arbeidet som allerede gjøres på feltet. Planen skal ha tiltak for familiedyr, ville dyr og kommunale innkjøp og servering. 

Her skal en egen pott for søkbare dyrevelferdsmidler være et av tiltakene. Denne potten skal gå til drift og prosjektstøtte for dyrevelferdstiltak, for eksempel hjelpesentre for hjemløse dyr, støtte av kastrering og ID-merking av katter. Målgruppa skal være foreninger og aktører som allerede gjør godt arbeid på området. 

Dette vil være svært besparende kontra om kommunen skal løse alt dette selv.

Vern av marka

I naturen i Drammen har vi et stort og vakkert mangfold av dyrearter. De krever ikke så mye for å leve gode liv annet enn at vi mennesker lar leveområdene deres være i fred, og at vi gjenoppbygger natur som tidligere har gått tapt. 

Derfor kjemper vi i Venstre for en juridisk bindende markagrense for å gjøre det ulovlig å ødelegge mer av skogen til å bygge boliger og andre formål. Fram til det forhåpentligvis kommer så lover vi å kjempe mot nedbygging i alle lokale enkeltsaker. 

Naturrestaurering

Venstre har vært forkjempere for at naturrestaurering ble innført fast satsing på budsjettet i Drammen denne perioden. Det lover vi å fortsette med, og vi vil kjempe for å øke potten. Slik kan vi for eksempel plante tilbake skog og reetablere økosystemer som tidligere har gått tapt slik at flere dyr får et sted å leve. Vi kan rense og reetablere bekker og elveløp for å gi fisk og annet liv i vannet bedre miljø. Vi kan skape habitater så bynære dyr som pinnsvin får det trygt. 

Naturrestaurering handler også om å sikre pollinerende insekter nok og riktig vegetasjon til å leve av – slik at de får utført sine livsviktige oppgaver med å bestøve plantelivet, som igjen gjør at vi mennesker får levert våre mest livsviktige tjenester fra naturen.

Kommunale innkjøp og servering er et annet viktig punkt i vår satsing på dyrevelferd. Vegetarisk tilbud på kommunale arrangementer, kantiner og institusjoner er nemlig et viktig tiltak for både å redusere kjøttforbruket og klimautslippene.