Vi vil ha bilene ut av sentrum

To lyshaarede smaa jenter sykler paa en gangvei med stoettehjul paa sykkelen.
Foto: Illustrasjon

Mange beboere i sentrum vil ha biltrafikken ut av sine gater. Vi i Venstre mener det er på tide å lytte til dem. Vi vil fjerne luftforurensningen og støyen, og gjøre det trygt og trivelig for alle å bruke gatene.

“Få bilene ut”. Det er et krav som stading går igjen i medvirkning med innbyggerne i sentrumsområdene i Drammen. 

Sentrumsgatene er proppfulle med personbiltrafikk. Luftforurensningen har vært ulovlig høy i mange år, støyen er helseskadelig og det er ikke trygt for barna å leke gatelangs grunnet både totalvolum og villmannskjøring.

Inngripende tiltak – modig politikk

Drammen har lyktes med å få biltrafikk ut av sentrum tidligere. Nå må vi gjøre det igjen. Nå, som da, vil det kreve svært inngripende tiltak som noen vil oppleve som kontroversielle. Det krever modige politikere som tør å stå i beslutningene. Vi i Venstre er klare for dette.

På Strømsø er det allerede vedtatt at det skal lages en kommunedelplan for mobilitet (i forbindelse med Områdeutviklingsstrategien for Strømsø). Denne planen vil vi prioritere at starter så tidlig som mulig i kommunestyreperioden, og at tiltakene blir så gode som mulig. Dette bør inkludere stenging av gater for biltrafikk, innføring av kollektivfelt, nedgradering av gater, reduksjon av fartsgrenser, med mer. 

Bragernes har behov for den samme omstillingen. Vi vil derfor ta initiativ til oppstart av en slik kommunedelplan for mobilitet også for Bragernes.

Vi har allerede en flott sykkelplan hvor strekningene som skal bygges ut med sykkelfelt er vedtatt. Her trengs det bare penger. Vi vil derfor prioritere å tilføre sykkelplanen midler i hele perioden, slik at dette tilbudet hele tiden blir bedre samtidig som framkommeligheten for bil reduseres.

Bilfritt sentrum, buss og ferge

Vi i Drammen Venstre kommer til å kjempe hele perioden for at fylket prioriterer Drammen i utvikling av busstilbudet. Det går både på frekvens i avganger og pris. 

Dette vil kreve finansiering. Vi i Venstre er derfor klare til å stemme ja for en bypakke med bomfinansiering, dersom den bompengefrie bypakka avslås av departementet og vi får et nytt tilbud som krever bompengefinansiering. Fram til da jobber vi for å påvirke busstilbudet best mulig innenfor de mulighetene vi har.

Vi støtter også utredningen om byferge som kommer tidlig i kommunestyreperioden og ser med åpne øyne på ferge som et supplement til buss.

Et hyggelig, bilfritt sentrum krever også gode omgivelser i gatene. Vi vil derfor satse parallelt på å utvikle møteplasser og aktiviteter i sentrumsgatene som stadig blir mindre trafikkerte. Nærmiljøene skal involveres tett i utvikling av lekeplasser og nærmiljøanlegg, med særlig fokus på barn og unge. Vi vil jobbe med lokalt næringsliv for å sammen skape liv og røre med forretninger og serveringsvirksomhet i gatene. 

Elektriske bysykler skal være enkelt tilgjengelig for alle som vil transportere seg over litt lengre avstander.