Sortland Venstre vil ha folkevalgt kontroll med viktige samfunnsoppgaver

– Utfordrer Sortland Rødt rundt boligstiftelsen

Christoffer Ellingsen sier at det er kommunen selv som har ansvar for det boligsosiale arbeidet. Det har han helt rett i. Nå er et av de viktigste verktøy i verktøykassa til kommunen er boligstiftelsen.

Boligstiftelsen har fått stilt den kommunale boligmassen til rådighet. Etter at stiftelsen er opprettet kan ikke kommunen lenger disponere boligene som ble overført til stiftelsen.

Politikere har nå ingen innflytelse. Kommunestyret har valgt styremedlemmer som verken skal representerer parti, kommunen eller andre interessenter.

Det er verken ordfører eller kommunedirektør som har valgt organisasjonsform. Det er det et samlet kommunestyre som har gjort. Her må også Ellingsen og Rødt ta et medansvar.

Ellingsen kan prøve og ansvarliggjøre Ordføreren så mye han vil, men verken ordfører eller kommunestyre har formell mulighet til å påvirke hvordan stiftelsen løser oppgaven.

Men det har kommet inn en bestemmelse i loven som gjør det mulig å oppheve boligstiftelser. Her ligger det en gyllen mulighet for kommunen å ta direkte styring på hele det boligsosiale feltet som kommunen har ansvaret for.

SORTLAND VENSTRE VIL HA FOLKEVALGT KONTROLL MED VIKTIGE SAMFUNNSOPPGAVER.

Det handler ikke om privatisering av tjenestetilbud, men om å ha demokratisk kontroll på tjenester som er viktig for innbyggerne, og som i dag er organisert i kommunale foretak (KF), helseforetak (HF) og stiftelser.

Helse Nord skal se på organiseringen av akuttfunksjoner og fødselsomsorgen. Disse områdene skal utredes med tanke på mulige endringer av funksjoner og oppgaver. Dette kan ramme vårt lokalsykehus slik at vi blir sittende igjen med et svært avstumpet fødsels- og akutt tilbud.

Lokalpolitikere stilles til ansvar og Vesterålingene krever at det gjøres noe, selv om Helseforetaket eies av staten som utøver den øverste myndighet. Politikere har derfor ikke noen stor innflytelse i en sak som er særdeles viktig for befolkningen.

Kommunale foretak (KF) er en del av kommunen. Kommunestyret velger styremedlemmer som verken skal representerer parti, kommunen eller andre interessenter. – Allikevel opplever vi dårlig rolleforståelse, noe som vi har vært vitne til i forbindelse med havnestyrets arbeid med nytt havneavsnitt.

ER LØSNINGEN PÅ UTFORDRINGENE VI HAR ET SPØRSMÅL OM ORGANISASJONSFORM?

Når private virksomheter etableres dannes ofte aksjeselskap for å begrense det økonomiske ansvaret, noe som er fornuftig nok. I helseforetak og kommunale foretak hefter det offentlige for de økonomiske forpliktelsene. Det medfører at det offentlige uansett blir sittende med regninga når de økonomiske overskridelsene kommer, noe som ofte skjer på grunn av dårlig økonomisk styring.

DET OFFENTLIGE KAN IKKE ORGANISERE SEG VEKK FRA UTFORDRINGENE. NISSEN BLIR MED PÅ LASSET ENTEN MAN VIL ELLER IKKE.

Sortland kommune har vedtatt en eiermelding der kommunale eierskapsformer er omtalt.

Der står det lite om hva fordelene er med å opprette KF og stiftelser. Ulempen ved å etablere stiftelsen er omtalt, og det står som riktig er at kommunen ikke kan øve innflytelse i stiftelsen på grunnlag av eierskap. Videre står det at fordelen utelukkende er at stiftelsesformen gir mulighet for å sikre verdier – ingenting om det boligsosiale arbeidet.

Kommunen har ifølge Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet datert den 1.juli i år, ansvaret for å oppfylle de boligsosiale formålene som stiftelsen ivaretar, men ingen formell mulighet til å påvirke hvordan stiftelsen velger å løse oppgaven.

Sortland Venstre er av den klare formening at det er innbyggerne som skal ha direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. Storting og Kommunestyre er direkte folkevalgte organer. Der skal viktige saker besluttes – ikke i helseforetak, stiftelser eller i kommunale foretak.