Tarzan ville stemt på Venstre

Tarzan i vant positur, Foto: Jørn Martinussen

– Sortland Venstre vil ha en egen dyrevelferdsplan

Selv om det allerede arbeides med dyrevelferd på ulike måter, mener Sortland Venstre at det er behov for å arbeide mer systematisk for å bedre dyrevelferden ved å utarbeide handlingsplaner for dyrevelferd, der tiltak blir synliggjort og prioritert.

Stadig flere mennesker verdsetter dyrs liv høyt, og bryr seg om både dyrs rettigheter, rettsvern og velferd. Hver dag avdekkes ny kunnskap om dyr. Kunnskapen peker i samme retning; dyr har større mentale og kognitive evner og behov enn det tradisjonelt er tilskrevet innenfor næringer som utnytter dem.

Det kommer også stadig ny kunnskap om ville dyrs viktige rolle for naturen. Hvordan de er økosystembærere og hvordan desimering av antall individer av arter har en negativ effekt på naturen som helhet.

En dyrevelferdsplan vil gi retning og sette søkelys på de tiltakene som monner mest, og som vil bidra til å hjelpe dyrene våre.

Selv om det er Mattilsynet som har det overordnede ansvaret for å følge opp brudd på dyrevelferdsloven, ser vi at dyrevelferd ofte nedprioriteres hos Mattilsynet.

Det er fortsatt store dyrevelferdsmessige utfordringer, og mangel på konkrete tiltak for å møte disse utfordringene.

Kommunen har en viktig rolle i å skape gode holdninger til dyr. Vi må utvikle en politikk for å motvirke utradering av ville dyr og utnytting av truede arter, samt oppmuntre til verdsettelse av natur og dyr hos barn og befolkningen generelt.

Viktige tema i en dyrevelferdsplan

En dyrevelferdsplan skal inneholde konkrete tiltak for å øke innsatsen for bevaring av natur og ville dyr. Det skal blant annet skje ved å gi rom for mer natur, prioritere forebyggende tiltak som ikke innebærer nedskyting av ville dyr, og ved å fremme toleranse og kunnskap om dyrene våre.

Mange familiedyr blir dårlig behandlet, og årlig dumpes og etterlates mange familiedyr i hjelpeløs tilstand. Dette er straffbart. Det er alvorlig når man ikke tar ansvar for familiedyret sitt.

Sortland Venstre mener kommunen må jobbe aktivt for å øke bevisstheten rundt dyrs rettigheter og øke verdien dyr har i samfunnet, herunder:

  • Innføre forskrifter om oppdrett av familiedyr for å få bukt med avl som er skadelig for dyrenes helse, og innføre krav om obligatorisk kastrering/sterilisering av katter.
  • Forbud mot fyrverkeri.

Hvert år forårsaker smellene fra fyrverkeri panikk og skader hos mange familiedyr, husdyr og ville dyr. Sortland Venstre mener vi lokalt må innføre et totalforbud mot privat oppskyting av fyrverkeri på alle årets dager.

Sortland Venstre vil ha en egen handlingsplan for å sikre at dyrevelferd tas på alvor.