Skal det fortsatt tillates bit for bit-nedbygging av naturen, eller vil Sortland være en naturpositiv kommune?

Jørn Martinussen

Vi vil ikke kompromisse med Høyre eller Frp. i miljøsaker som er viktige for Sortland Venstre!


Selv om vi vil samarbeide med Høyre, der Høyre har sagt de vil samarbeide med Frp., betyr dette på ingen som helst måte at vi vil kompromisse i viktige miljø saker. Her vil både kampen om å verne nærmarka, beholde bystranda og si nei til ny havn i Ånstadsjøen være 3 gode eksempler. I slike saker vil vi stemme likt med de som har samme syn som oss.

Får Høyre og Frp. rent flertall er Sortland prisgitt deres holdninger i viktige miljøsaker.

Hvor godt tar Sortland egentlig vare på naturen?

Miljøorganisasjonen Sabima har rangert alle landets kommuner etter hvor gode eller dårlige de er til å ta vare på naturen. Resultatet for Sortland ser du her: Naturkampen

Tap av natur er sammen med klimaendringer den største trusselen mot framtidige generasjoners livskvalitet og frihet. Nedbygd naturareal fører til tap av biologisk mangfold og gir økte utslipp av klimagasser. I tillegg er arealendringer i dag den viktigste årsaken til at nye arter kommer på rødlista for trua arter. Gjengroing og nedbygging er noen eksempler på hvordan vi endrer artenes leveområder gjennom vår endra bruk av arealene.

Sortland Venstre vil at vi skal ta mer vare på natur lokalt og stramme inn arealpolitikken for å hindre ytterligere nedbygging av dyrka og uberørt mark.

Vi skal ikke stanse utviklingen, men vi må sørge for at utvikling og verdiskaping ikke medfører unødvendig nedbygging av natur. Miljømessig bærekraft betyr ikke at vi ikke skal ha miljøpåvirkning i det hele tatt. Men de miljømessige fotavtrykkene skal kunne forsvares. Dersom vi tar i bruk verdifull natur, skal det stilles krav om erstatningsareal.

Et av de største problemene i Sortland er at det ikke blir tilbakeført mer areal til naturformål enn det som blir lagt ut til utbygging.

Et annet stort problem er at kommunen gjør mange unntak fra vedtatte langtidsplaner, og det tillates bit for bit-nedbygging av naturen.

Sortland Venstre mener at når nytt kommunestyre kommer på plass har vi en unik mulighet til å bli flinkere enn før til å ta vare på naturen vår. Norge har forpliktet seg til å restaurere, opprette og verne minst 30 % natur innen 2030, også Sortland må bidra.

Kommunestyret rår over virkemidlene, og kommunestyret kan iverksette nødvendige tiltak for å ta vare på mer natur gjennom arealpolitikken kommunestyret velger å føre.

Blant tiltakene Venstre håper å få med seg resten av kommunestyret på er blant annet å:

• Stille krav om areal regnskap ved nye prosjekt
• Føre en stram dispensasjonspraksis der det dreier seg om naturareal
• Styrk de regionale planene for å sørge for helhetlig arealplanlegging på tvers av kommunegrenser
• Stille krav om erstatningsareal ved tap av verdifull natur
• Ta vare på nærmarka
• Ta vare på bystranda
• Si nei til ny havn i Ånstadsjøen