Mangel på åpenhet i Sortland Havn KF

Lovdata

Vi kan ikke ha et demokrati uten mulighet for kritisk debatt, og vi kan ikke ha kritisk debatt hvis offentligheten ikke har tilgang til det som foregår.

Sortland Havn KS har hatt dialog om leie av fyllingstomta i Ånstadsjøen i over ett år uten at dette har kommet offentligheten for øre.

Sortland Havn KF er omfattet at Offentlighetsloven fordi kommunen har rett til å velge mer enn halvparten av styret i Sortland Havn KF.

Formålet med loven er sikre at offentlig virksomhet ER ÅPEN OG GJENNOMSIKTIG.

Loven skal «styrke informasjons- og ytringsfriheten, den demokratiske deltakelsen, rettsikkerheten for den enkelte, tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmenheten.»

Mangelen på åpenhet rammer tilliten til kommunen, og sågar tilliten til hele det politiske miljøet på Sortland.

Sortland Venstre har tidligere etterlyst bedre rolleforståelse hos styrelederen i Sortland Havn KF. Tema var da at styremedlemmer i et KF verken representerer parti, kommunen eller andre interessenter. De skal kun ivareta selskapets interesser.

Bjørkmo er formelt sett ikke satt inn som styreleder for å fungere som en sikkerhetsventil, som jeg ser det hevdes i et avisinnlegg. Strengt tatt skal styrelederen bare sørge for at styret holder møter så ofte som det trengs, og ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme.

Det handler heller ikke om politikere som blander seg inn i saker uten en politisk agenda, slik en AP-kandidat ynder å framstille det som.

Men det er ikke dette som er tema nå. Det som Sortland Venstre etterlyser, er mangelen på åpenhet.

Det hevdes at det er vedtektene som regulerer styrets ansvar for å videre bringe informasjon. Det er det ikke. Det er Offentlighetslovens bestemmelser som kommer til anvendelse!

Jeg er over gjennomsnittet opptatt av at ingen politikere skal ta hemmelige beslutninger og skjule prosesser fra innbyggerne.

Venstre mener at mer åpenhet styrker demokratiet. Vi ønsker at alle i kommunen skal ha mer tillit til at politiske prosesser foregår på en god og ryddig måte. Derfor vil vi prioritere mer innsyn og innbyggermedvirkning i politiske prosesser.

ORDFØRERLØFTE

Jeg har ikke gitt noe ordførerløfte slik jeg ser mange 1. kandidater har gjort, men jeg garanterer at dersom Sortland Venstre får en hånd på rattet, skal vi gi innbyggerne mer åpenhet etter valget, ikke mindre.