Venstres redegjørelse om egen rolle i forhandlingene i Eidsvoll etter valget

Foto: Per Christensen

I denne artikkelen redegjøres for hvordan Venstre både har blitt inkludert i – og ekskludert fra – forhandlinger om nytt flertall og ny politisk kurs i Eidsvoll – helt uten at Venstre har kommet med krav eller forslag. Venstre har derfor valgt valgteknisk samarbeid med MDG og Sp for fordeling av plasser i råd og utvalg.

Det fremgår av Venstres program i kapittelet «Åpenhet og innsyn styrker lokaldemokratiet!» : Venstre vil at avtaler mellom partier om hvordan Eidsvoll skal styres gjøres kjent for innbyggerne.

Derfor offentligjør vi nå denne redegjørelsen for forhandlingene om konstituering av kommunestyret. Konstituering vil si at det nye kommunestyret begynner sitt arbeid gjennom å velge ordfører, varaordfører, og sammensetning av råd og utvalg.

Formannskap og hovedutvalg har 13 medlemmer. For å få én plass i disse trenger man tre stemmer i kommunestyret. Det spesielle er at for å få to plasser trenger man bare fem stemmer. Mer om det senere.

Det er to måter slike valg kan foregå på; avtalevalg betyr at alle partiene blir enige om fordeling av plasser i formannskapet, hovedutvalg, og mindre råd og utvalg. Det andre er såkalt forholdstallsvalg.

Invitasjon til samarbeid – før valget

Venstre har i mange valg på rad hatt som mål å fjerne Arbeiderpartiet fra makten i Eidsvoll, av hensyn til lokaldemokratiet. Det er uheldig om ett parti får «hevd» på makten.

Lenge før valget ble Venstre invitert av Høyre til samtaler om samarbeid i det nye kommunestyret. Basert på erfaringen fra 2019-valget der Venstre falt ut av kommunestyret med liten margin valgte styret i Eidsvoll Venstre å gjøre et vedtak om både formålet med valgkampen og eventuelle forhandlinger etter valget. Vedtaket ble offentliggjort på Eidsvoll Venstres hjemmeside 01.august.

Invitasjon nr 1.

Da valgresultatet forelå fikk Venstre invitasjon til samtaler, der målet var en politisk avtale. Det ble ikke drøftet plasser i formannskap, råd og utvalg. Invitasjonen kom også nå fra Høyre, og følge partier deltok i samtalen: Høyre, FrP, KrF, Pensjonistpartiet, Industri- og Næringspartiet, og Venstre. I møtet ble det avtalt at man skulle møtes to dager senere, på torsdag.

Invitasjon fra SP

Også Senterpartiet sendte en invitasjon rett etter valget, der målet var at SP og Høyre skulle være kjernen i samarbeid som utelukket FrP. Inviterte var V, MDG, INP, Pensjonistpartiet, og KrF. I møtet opplyste Venstres Knut Bakkehaug at han kom til å stemme for Høyres Nina Kristengård som ordfører.

Invitasjon fra Høyre om kun valgteknisk samarbeid

Onsdag etter valget fikk Venstre en ny invitasjon fra Høyre, men da bare om valgteknisk samarbeid (se over). Venstre fikk informasjon at man ikke ville få være med i det videre arbeidet med den politiske plattformen.

Kun timer etter tlf.samtalen med Høyre offentliggjorde EUB en artikkel om at det 2 dager etter at valgresultatet var klart forelå en avtale mellom fem partier om ordfører, varaordfører, plasser i formannskapet – og en intensjon om politisk avtale for å styre Eidsvoll kommune de neste fire årene. Venstre var ikke et av disse fem partiene. Venstre hadde deltatt i ett møte, men fikk dermed ikke delta i det avtalte møte nr 2.

Flertall etablert – opposisjonen må fordele restene

Som nevnt innledningsvis kan man klare seg med fem stemmer i kommunestyret for å få to medlemmer i formannskap og hovedutvalg. Det finnes også mindre råd og utvalg, med færre medlemmer. Et av de viktigste er Administrasjonsutvalget. Så lenge flertallet ikke består av mer enn 19 representanter i kommunestyret vil opposisjonen i kommunestyret få 6 av 13 plasser i disse utvalgene. Ved å få til et samarbeid med minst fem stemmer kunne det forhindres at flertallspartiene tok åtte plasser i formannskapet og hovedutvalgene.

Dagen derpå: Initiativ til Grønn blokk

Når H, FrP, PP, INP og KrF samarbeider og danner flertall må de andre partiene bli enige om fordeling av resten av plassene. SP har tre plasser i kommunestyret og sikrer seg dermed plass i formannskap og hovedutvalg ved egen hjelp. Ap vil ved egen styrke få fire plasser. SV, V, MDG og Rødt har alle mindre enn tre plasser i kommunestyret, er derfor avhengig av å samarbeide med noen, for å få plasser i formannskap og hovedutvalg. Flertallet (med 19 representanter) ville ikke ha noe med at de øvrige partiene ble enige – og heller ikke om hva.

Som nevnt vil fem stemmer i kommunestyret gi to plasser i formannskap og hovedutvalg. SP, MDG og Venstre har fem stemmer, og bestemte seg for å etablere et slikt valgteknisk samarbeid. Dette samarbeidet kalles i fortsettelsen Grønn blokk.

Grønn blokk får innpass i Kontrollutvalget og Administrasjonsutvalget

I utvalg som består av fem representanter trenger man seks stemmer i kommunestyret for å få én plass. Flertallspartiene tar 3 plasser i disse utvalgene, og Ap 1 plass. Grønn blokk har valgt å inngå et valgteknisk samarbeid med Ap for å få plass disse utvalgene. Dermed får Grønn blokk innpass i både Kontrollutvalget og Administrasjonsutvalget.

Alle forstår hvorfor Venstre mener innpass i Kontrollutvalget er viktig. Venstre mener også Administrasjonsutvalget er viktig – av hensyn til samarbeidet mellom kommunen som arbeidsgiver og kommunens ansatte og deres fagforeninger. Blant annet for å redusere vikarbruk og få redusert sykefraværet, men også av hensyn til omstillingen av kommunens virksomheter.

Som leserne allerede har skjønt må SV og Rødt samarbeide om plass i formannskap og hovedutvalg, siden de to partiene til sammen har tre stemmer i kommunestyret.

Alle gode ting er tre – Høyres tredje forsøk

Etter at Grønn blokk var etablert gjorde Høyre et tredje forsøk – nå overfor Venstre og MDG. Venstres mål i slike samtaler ville være å få politisk gjennomslag, eller å lage en ny valgteknisk avtale med alle partiene som skulle inngå i samarbeidet. Venstre jobbet med sine politiske krav til samtalene. To dager etter at Venstre fikk den tredje invitasjonen fra Høyre, ble invitasjonen om politisk samarbeid trukket tilbake.

Venstres krav/posisjoner, ved forhandlinger om ny politisk kurs for Eidsvoll

Det ble aldri noen reelle forhandlinger der Venstre ble invitert til å delta om ny politisk kurs for Eidsvoll, men i så fall ville dette vært Venstres utgangspunkt for forhandlingene:

Åpenhet:

 • Lobbyregister
 • Register over økonomiske interesser
 • Livestreaming av alle møter i folkevalgte organer
 • Innkallelse, saksliste, sakspapirer og referater offentlig tilgjengelig
 • Korrekt ført postliste

Grønne krav:

 • Forsterke jordvernet
 • Klimatiltak i kommunen
 • Biologisk mangfold
 • Stedsutvikling

Sosial utjevning/forebygging:

 • Kvalitet på leieboliger
 • Eie til leie-prosjekt
 • Økonomisk rådgivning til folk som får sosialhjelp
 • Skole for inkludering

Venstres konklusjon om forhandlingene og resultatet

Eidsvoll Venstre oppsummerer prosessen og forhandlingene slik:

Venstre oppnådde målet om å komme tilbake i kommunestyret. Målet om et politisk skifte i Eidsvoll er oppnådd (selv om V ikke er en del av det), og Venstre har gjennom valgteknisk samarbeid oppnådd en bedre uttelling enn vi hadde i de tre valgperiodene mellom 2007 og 2019.

Venstres folkevalgte vil nå bedrive en aktiv politikk basert på Venstres program. Venstre ønsker den nye politiske ledelsen med ordfører Nina Kristengård og varaordfører Thomas Jacobsson lykke til med å skape en ny kurs. Venstre vil bidra med konstruktivt samarbeid fra sak til sak om løsninger og kompromisser. Der dette ikke er mulig å oppnå vil Venstre være et konstruktivt opposisjonsparti med basis i Venstres program Et bedre Eidsvoll.

Det nye kommunestyret har sitt første møte tirsdag 17.oktober kl 1800. Da velges ordfører, varaordfører, formannskap og kontrollutvalg.