Strategisk valg Vesterålskraft AS / Vesterålen Energi AS

Fornybar Kraft er av helt avgjørende betydning i det grønne skiftet. Mange kommuner har måttet jobbet hardt for å at de skal få ta del i verdiskapningen og mulighetene dette vil gi.

Nye virksomheter, produkter og tjenester skal utvikles. Vi vil se en radikal omstilling fra fossilt brensel til fornybare energikilder, og det vil bygges nye og elektrifiserte verdikjeder.

Uheldige fokus

Da saken ble behandlet i formannskapet ble det satt søkelys på gjelda og på rentene som skal betales. Vi må i stedet fokusere på de store mulighetene eierskapet vil kunne medføre.

Store verdier står på spill:

  • Øvre Eiker Energi slet økonomisk i flere år, og selskapet ble lagt ut for salg. Salget ble avvist av lokalpolitikerne. Selskapet forble under kommunal kontroll og leverer gode resultat.
  • Trondheim kommune tapte milliard beløp på salget av Trondheim Energiverk. Et tyveri fra innbyggerne ble det sagt.
  • Kristiansand tapte stort på salget aksjer de eide i Agder Energi. Nå er Agder Energi blitt en gullgruve for de nye eierne.

Vi må ta lærdom av dette!

Kapitalbehov

Det er behov for store investeringer i linjenettet og det er behov for kapital. Det grønne skiftet og mulighetene dette gir gjør at mange aktører kan se det som økonomisk interessant å være med på en emisjon i selskapet.

I en urolig verden søker institusjonelle investorer etter trygge investeringsobjekt. De kan være med på å kultivere selskapet ved å bringe inn kompetente ressurser til et styre, og dekan være med på å gi sitt bidrag til å sikre inntjeningen og få avkastning på investerte midler.

Institusjonelle investorer er selskap og organisasjoner som driver med investeringsvirksomhet, som oftest på vegne av klienter og kunder. Dette inkluderer banker, fondsforvaltere, forsikringsselskaper, pensjonsfond, statlige pensjonsfond m.m.

Skulle vi lykkes med å få inn kapitalsterke eiere kan det være med på å forsere investeringene i linjenettet i regionen. Det vil være med på å trygge strømforsyningen og redusere sårbarheten.

Offentlig privat samarbeid

Sortland Venstre er enig med kommunedirektøren når hun sier at det må tas grep som kan få relativt store samfunnsvirkninger.

Vi står overfor samfunnsutfordringer som det vil være utfordrende for Sortland kommune å løse alene. Sortland kommune bør derfor mobilisere og samarbeide med næringslivet for å utvikle bærekraftige og innovative løsninger for fremtiden.

For å løse våre utfordringer kreves nye løft. Derfor må offentlige virksomheter og næringslivet samarbeide. Kommunen må i større grad se på hvordan kommunen kan invitere det lokale næringsliv med på å videreutvikle morgendagens innovative løsninger. Vi må søke samme i offentlig-private samarbeid for å finne bærekraftige løsninger på store samfunnsutfordringer.

En kommune kan ikke bli inhabil

Tillit må ligge til grunn for samarbeid mellom det offentlige og privat næringsliv. Lokalt næringsliv må framsnakkes, noe omtalen av investoren i dette tilfellet er et dårlig eksempel på.

Formannskapet har bedt om en vurdering av habilitet i alle saker mellom Sortland kommune og Holmøy-konsernet fra og med 2021, frem til dags dato, og videre fremover.

Dette framstår som merkelig.

Etter mitt skjønn må det bero på en misforståelse av reglene om habilitet i forvaltningsloven. Disse retter seg mot enkeltpersoner; «offentlige tjenestemenn» og «enhver annen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan».

Det er med andre ord bare enkeltpersoner som kan bli inhabile når det treffes vedtak i kommunale organ, ikke kommunen som sådan.

Det må vurderes for hver enkelte tilsatt eller folkevalgt om den økonomiske egeninteressen kommunen har i denne saken, må anses som «særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet».

Det er fullt mulig å lovlighetskontrollere avgjørelser om habilitet ifølge kommunelovens § 59.
Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen bringe avgjørelser inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Det gjelder også avgjørelser om habilitet. Imidlertid må dette skje innen 3 uker etter at vedtaket ble fattet.

Jeg er spørrende til hvorfor dette ikke skjedde innen denne fristen, men fremmes nå? Statsforvalteren vil ikke lovlighetskontrollene vedtak som ikke er oversendt innen fristen.

Posisjonspartiene stiller egne medlemmer i det tidligere kommunestyret i forlegenhet. De har indirekte kritisert dem for ikke å ha gjort jobben sin ved å ikke be om lovlighetskontroll av de vedtakene de mener er aktuelle.

Sortland Venstre håper at det nå fokuseres på mulighetene som ligger i å utvikle selskapet mer enn å problematisere tidligere vedtak.