Et tydelig blågrønt budsjett

Foto: Baard Salvesen

For tre uker siden inntok Venstre byrådskontorene, og allerede i dag la byrådet frem tilleggsinnstillingen til budsjettet for 2024 i Oslo. Byrådet viser ved første korsvei at Oslo har fått en ny ledelse som vil gjøre hovedstaden grønnere, friere og enda litt bedre.

– På tross av at vi i denne omgang har arvet budsjettet til det avgåtte byrådet, har vi klart å sette et tydelig Venstre-preg på budsjettet for 2024. Tilleggsinnstillingen viser hvilken retning vi vil ta Oslo i de kommende årene.

Det sier finansbyråd, Hallstein Bjercke. I tilleggsinnstillingen presenterer byrådet tre hovedsatsinger: lavere kollektivpriser, en storstilt satsing på skolene og reduksjon i eiendomsskatten.

Finansbyråd Hallstein Bjercke

Billigere månedskort

Det blågrønne byrådet går inn for å redusere prisen på månedskort for kollektivtrafikk med 150 kroner fra 1. september neste år. Byrådet har som mål å kutte prisen på månedskortet ned til 499 kroner i løpet av perioden. I tillegg vil byrådet ha redusert pris for barn og unge.

– Dette er et viktig første skritt mot å få både billettprisene og utslippene ned i Oslo. Det gamle byrådet innførte flere prøveordninger og midlertidige priskampanjer, noe som skapte unødvendig usikkerhet for de reisende. Byrådet skal rydde opp, og heller satse på langsiktige og forutsigbare tiltak for å redusere kollektivprisene. Slik blir kollektivtilbudet bedre og mer attraktivt, sier Marit Vea, byråd for miljø og samferdsel.

At prisene reduseres er også et viktig sosialt tiltak, legger Vea til.

– Lavere kollektivpriser er et viktig tiltak for å gjøre den økonomiske situasjonen til folk bedre. I tillegg blir det enklere for flere å velge grønne reisealternativer. Å redusere kollektivprisene er derfor bra politikk for både folk, miljø og klima.

Økt handlingsrom til Osloskolene

Gjennom flere år har skoler over hele byen meldt om stramme budsjetter, som har gjort det vanskelig å gi elevene den opplæringen de har krav på. Mange skoler sliter med å finansiere nødvendig oppgraderinger av læremidler, utstyr og skolebygg.

– Byrådet bevilger 105 millioner kroner ekstra til grunnskolene i Oslo. Det er et viktig steg for at skolene skal få handlingsrom og ro til å fokusere på å gi elevene en god og tilpasset opplæring, sier Hallstein Bjercke.

Skolene får frihet til å bruke pengene slik de selv mener skaper mest mulig verdi. Alle skolene får mer penger, og skolene med særlige utfordringer får ekstra bevilgning.

Lavere eiendomsskatt

Færre vil måtte betale eiendomsskatt til neste år. Byrådet vil heve bunnfradraget fra dagens 4 millioner kroner til 4,7 millioner kroner. Dette kommer mange helt vanlige Oslo-husholdninger til gode. Byrådet reduserer også satsen fra 3 promille til 2,8 promille. Dette er et steg i retning av å avskaffe eiendomsskatten på folks hjem i løpet av perioden.

Et budsjett for klima, natur og folk

Budsjettet viser også at byrådet vil føre en enda grønnere politikk den kommende perioden.

– Å kutte utslipp og ta vare på naturen er et viktig mål for det nye byrådet. I budsjettet settes det derfor av 100 millioner kroner mer til klima- og energitiltak, og Oslo tar en lederrolle for å redde Oslofjorden gjennom opprettelsen av et eget Oslofjordprosjekt, sier Marit Vea.

I tillegg kommer byrådet med en rekke nye tiltak for de som sliter mest i byen. Byrådet vil blant annet etablere et helårs værested for rusavhengige bak Prindsen, utarbeide en helhetlig handlingsplan for rus, og ha døgnåpen legevaktfunksjon i sentrum.

– Oslo skal ha en human, fordomsfri og kunnskapsbasert ruspolitikk. Folk skal ikke bli møtt med straff, men med god behandling og rådgivning. Det innebærer at vi både hjelper folk før de får rusproblemer, men også sikrer et godt og verdig tilbud til de tyngste brukerne. Det arbeidet begynner vi på nå, sier byråd for sosiale tjenester, Julianne Ferskaug.

Byrådet vil også styrke startlånordningen med 200 millioner kroner for at flere skal få muligheten til å få et eget sted å bo, og setter av mer penger til en opptrappingsplan for psykisk helse.

Venstre er svært fornøyd med en tilleggsinnstilling gjennomsyret av grønn og liberal politikk. Det lover godt for hva det blågrønne byrådet vil få til når de til neste år får mulighet til å utforme budsjettet fra start til slutt.