Naturen må reddes i det grønne skiftet!

Innlandet Venstre ser med stor bekymring på økte klimagassutslipp og tap av natur. Natur og
klima må ikke settes opp mot hverandre, for vi skal redde klimaet for å redde naturen.
Det grønne skiftet medfører økt behov for fornybar energi. Nå styrer vi mot et
kraftunderskudd om noen år fordi energiforbruket øker raskere enn produksjonen.
Innlandet Venstre gikk i fjor til valg både på arealnøytralitet og økt produksjon av fornybar
kraft. Dette forplikter oss til å restaurere ødelagt natur i like stort tempo som vi tar i bruk
natur til for eksempel energiproduksjon, hyttebygging og annen infrastruktur. I dag koster
det ingenting å rasere naturen. Derfor må det innføres en naturavgift på omdisponering av
natur. Vi må også økonomisere med kraften og utrede nye måter å produsere kraft på uten å
ta store og verdifulle naturområder i bruk.
NVE har for eksempel beregnet at energiøkonomisering i norske bygninger kan frigjøre ca.
13 TWh årlig. Oppgradering av eksisterende vannkraftverk og ledningsnett, termisk energi
samt produksjon av bioenergi kan bidra til betydelig økning i kraftforsyningen.

Innlandet Venstre vil:

 • Bygge mer grønn og fornybar energi i Innlandet
 • Øke satsingen på ENØK-tiltak
 • Oppgradering av vannkraft og linjenett
 • Utvikle regionale energiplaner hvor småkraftverk, sol, småskala vind og bioenergi
  kombineres
 • Gjøre det mer lønnsomt å bygge solcellepanel på tak
 • Øke satsingen på biogass, ved å bygge og satse på flere anlegg slik som Mjøsanlegget
 • Forsere overgangen til utslippsfri teknologi
 • Kreve at det alltid skal lages et naturregnskap ved omdisponering av natur
 • Innføre arealnøytralitet og naturavgift for å motvirke tap av natur
 • Kreve at særlig kraftkrevende virksomheter allerede ved søknad om etablering skal
  framlegge en plan for energiforsyningen
 • Utrede muligheter for småskala kjernekraft i kombinasjon med grønn hydrogen og
  bioenergi som en del av energimiksen og ny, grønn industri i Innlandet
 • At det skal ikke gi skal gis mulighet til å søke dispensasjon for båtsporteventer, regattaer,
  vannskisport eller likende i hekketid. Vannscooter skal forbys i samme tidsperiode.
  Tidsperioden gjelder f.o.m. isen smelter til 30. juni, og iverksettes fra 2027.
 • Gjenåpne vassdrag, som Vesle-Gausa i Laagendeltaet på Lillehammer. Med dette gjenskapes
  leveområder for fisk og amfibier, samtidig som faren for flom reduseres.