Byrådets forslag til revidert budsjett 2024

Venstres byråder Julianne Ferskaug (Sosial), Hallstein Bjercke (Finans) og Marit Vea (Miljø og samferdsel). Foto: Baard Salvesen, Foto: Baard Salvesen

Det blågrønne byrådet la denne uken frem sitt første reviderte budsjett. Byrådet har prioritert å gjøre en ekstraordinær nedbetaling av gjeld, for å bedre kommuneøkonomien etter åtte år med rødgrønt styre. Samtidig er det skapt rom for nødvendige satsinger, særlig rettet mot barn, unge og de mest sårbare gruppene i Oslo. Det er også lagt inn en forsterket innsats for å etablere og restaurere natur, og kutte i klimagassutslippene. Det er et gjennomgående Venstre-stempel på tvers av budsjettet.

Mer natur og kutt i klimagassutslippene

Miljø- og samferdselsbyråd Marit Vea er stolt av byrådets innsats for natur og klima.

“Alle i Oslo skal ha tilgang til parker og grøntområder i nærheten av der de bor. Vi har derfor etablert en egen ‘park- og grønt’-pott på 40 millioner kroner for å få fortgang i å etablere flere parker, heve kvaliteten på eksisterende grøntområder og transformere grå og døde arealer til levende og grønne byområder,” sier Vea.

Kampen mot klimaendringene er vår tids største utfordring, legger Vea til.

“Oslo skal være en ledende aktør i kampen mot klima- og naturkrisen. Derfor øker vi avsetningen til Klima- og energifondet med ytterligere 70 millioner kroner for å støtte den grønne omstillingen og kutte i klimagassutslippene,” forklarer Vea. Hun trekker også frem opprettelsen av en ny tilskuddspott for Oslofjorden for å bevare naturen og sikre bærekraftige økosystemer.

Marit Vea (V), byråd for miljø og samferdsel i Oslo

En satsing på skolen

Skolen er et av de viktigste satsingsområdene i det reviderte budsjettet. Finansbyråd Hallstein Bjercke understreker viktigheten av en sterk skole for å gi barn like muligheter og utjevne sosiale forskjeller.

“En god skole er nøkkelen til å gi alle elever like muligheter. Derfor gjennomfører vi en satsing på 80 millioner kroner for ungdomsskoler, særlig i levekårsutsatte områder. Denne satsingen vil styrke skolens kapasitet, bemanning og ‘laget rundt eleven’, slik at vi kan gi hver elev den støtten de trenger for å lykkes,” sier Bjercke.

Også uteområdene får en oppgradering. Mange av byens skolegårder er preget av asfalt og betong. Derfor settes det av 7,5 millioner kroner til et grønt skolegårdsløft.

“Dette løftet skal heve kvaliteten på uteområdene, gjøre dem mer innbydende og naturlige, og skape bedre omgivelser for barna våre,” tilføyer Bjercke.

Hallstein Bjercke (V), byråd for finans i Oslo

Bekjempe ungt utenforskap

Ungt utenforskap er en alvorlig utfordring som byrådet tar på største alvor. Sosialbyråd Julianne Ferskaug beskriver tiltakene som er satt i verk for å motvirke denne utviklingen.

“Vi ser en urovekkende utvikling med flere barn og unge som faller utenfor, og en økning i ungdomskriminaliteten. For å motvirke dette setter vi av 47,5 millioner kroner til ulike tiltak som inkluderer mer oppsøkende arbeid, en egen Grønland-pakke på 19 millioner kroner og ytterligere 10 millioner kroner til ferie- og deltidsjobber for ungdom,” sier Ferskaug.

Fritidstilbudet er en sentral del av strategien for å forhindre utenforskap.

“Idretten spiller en særs viktig rolle i å inkludere og engasjere ungdom. Vi bevilger derfor 48,5 millioner kroner til etablering og rehabilitering av kunstgressbaner, og setter av 3 millioner kroner til tiltak for jentefotball og støtter Norway Cup med 3 millioner kroner,” legger Ferskaug til.

Kampen for frihet

Hallstein Bjercke avslutter med å understreke Oslo byråds engasjement for frihet og solidaritet, både lokalt og internasjonalt.

“Oslo skal være en foregangsby for frihet. Vi står sammen med Ukraina i deres frihetskamp og støtter barnesykehuset St. Nicholas i Lviv med 15 millioner kroner for å bidra til den humanitære innsatsen i Ukraina,” sier Bjercke.

Julianne Ferskaug (V), byråd for sosiale tjenester i Oslo

Ferskaug legger også til støtten til skeive i byen.

“Vi øker tilskuddet til Pride og støtter 25. juni-støttegruppen for å fortsette visjonen om Oslo som ‘Regnbuehovedstaden’, og verdens beste by for skeive. Dette er en viktig del av vårt arbeid for frihet og like rettigheter for alle.”

Budsjettet som nå legges frem, viser tydelig Venstres verdier og prioriteringer.

“Vi er stolte av å presentere et budsjett som både tar ansvar for kommunens økonomi, samtidig som vi satser på det viktigste for byens innbyggere. Sammen bygger vi en grønnere, friere og bedre hovedstad,” avslutter Bjercke.

Oslo kommunes hjemmeside: Byrådets forslag til revidert budsjett 2024