Et levende Oslo – på land og i vann

At Oslo er Europas fineste by i sommermånedene kan få betvile! Langs fjordene, elvene og ved vannene i marka yrer det av menneskeliv. Det må vi ta vare på!

For Oslofjorden er ikke hva det en gang var. Livet i fjorden er truet. Heldigvis er det ikke for sent å snu utviklingen, men det krever at kommuner, innbyggere og næringsliv jobber sammen. Vi kommer til å gjøre det vi kan bekjempe miljøkatastrofen i fjorden..

Vi i Venstre vil også at Oslo skal gå foran i arbeidet med å ta vare på vannene i marka og slippe fri flere elver og bekker, slik at også fremtidige generasjoner får nyte en grønn og levende by.

og i hele byen. For oss i dag, og for kommende generasjoner. Bli med og ta vare på naturen som store og små i Oslo nyter godt av.

 

Her er noe av det vi vil gjøre for fjorden:

  • Drastisk redusere Oslos bidrag til forurensing av Oslofjorden og arbeide for fosfor- og nitrogengjenvinning langs hele fjorden.
  • Kutte tilførselen av plast og annen forsøpling til Oslofjorden, blant annet ved mindre bruk av plast og engangsartikler.
  • Innføre større vernesoner i Oslos del av Oslofjorden der all fangst og fiske er forbudt frem til et sunt liv i fjorden er gjenopprettet.
  • Jobbe for et forbud mot bunntråling i Oslofjorden for å redusere den totale belastningen på det marine økosystemet.
  • Gjennomføre piloter for å styrke livet på havbunnen, med bygging av rev og ålegrasenger i indre Oslofjord.
  • Innføre forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter i sjøen og anlegge flere mottaksanlegg for septik fra fritidsbåter.
  • Stille krav til småbåthavnene om å kutte all tilførsel av forurensing og plast til fjorden.

 

Her er noe av det vi vil gjøre for for bekkene og vannene i marka:

  • Jobbe for renere og mer åpen Alnaelv og Hovinbekken
  • Styrke vernet av Østensjøvannet og gjøre området til en bynasjonalpark

 

Enig? Bli med i Venstre!

Enig i at vi bør ta bedre vare på fjorden, bekkene og vannene i marka? Bli med i Venstre – Oslos grønne, liberale parti.

Meld deg inn her