Hvordan ivaretar kommunestyret rollen som arbeidsgiver for den nytilsatte kommunedirektøren?

Flere politikere har offentlig kommentert ansettelsen av ny kommunedirektør i Sortland, og noen av kommentarene skjemmes av å være både krenkende, nedverdigende og ydmykende.

Arbeidsgiveransvaret for kommunedirektøren ivaretas av kommunestyret.

I henhold til Kommuneloven er det kommunestyret som er øverste ansvarlige arbeidsgiver, og har derfor en viktig arbeidsgiverrolle for hele organisasjonen, inkludert kommunedirektøren.

Det kan synes som om mange politikere ikke er seg dette viktige arbeidsgiveransvaret spesielt bevisst.

Kommunedirektøren ansettes av og rapporterer til kommunestyret, og har derfor ingen enkeltperson å forholde seg til som sin arbeidsgiver, men det kollegiale organet – kommunestyret. Det er ikke slik at valget av kommunedirektør er den beste kommunedirektøren – for Høyre, slik Rødt gir uttrykk for i et debattinnlegg. Kommunedirektøren skal selvfølgelig være både uavhengig og lojal til hele kommunestyret, og gjennomføre alle vedtak fattet av organet.

Hvordan kommunestyret ivaretar rollen som arbeidsgiver for kommunedirektøren vil ha betydning for samarbeidet mellom kommunedirektøren og de folkevalgte, for styring og ledelse, for omdømme og mulighetene til i framtiden å kunne rekruttere dyktige ledere.

En god ivaretakelse av arbeidsgiveransvaret handler også om å opptre på en slik måte at konflikter forebygges, og ved at det etableres et godt tillitsforhold mellom de folkevalgte og kommunedirektøren. Et godt samspill mellom de folkevalgte og administrasjonen representert ved kommunedirektøren, gir det beste grunnlag for god styring og ledelse.

Arbeidsmiljøloven setter krav til det psykososiale arbeidsmiljøet, også i kommunene. I Aml. § 4-3 står det bl.a. at:

  • Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.
  • Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering, eller annen utilbørlig opptreden. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.

Slik kritikken og negativt ladede karakteristikker har blitt framsatt, har politikere definitivt til ikke bidratt til god styring og ledelse av kommunen. Politikere undergraver kommunedirektørens autoritet, og legger med det sten til byrden i det viktige arbeidet han og hans stab er satt til å gjøre.

Politikere og kommunedirektøren spiller ikke på hver sin banehalvdel, men på samme lag. Som lag må vi spille hverandre gode. Lykkes vi med det lykkes vi også med å ta Sortland framover.