Det knaker i sammenføyningene før ILAG i Vesterålen er kommet i gang

Status Quo betyr ikke bare stillstand, men tilbakegang. Vesterålskommunene må henge i lag, eller så blir vi hengt hver for oss.

Blå linje på Sortland videregående bør flyttes til Myre. Det mente Øksnes kommune. Sortland vil ikke utvide det interkommunale legevaktsamarbeidet. Det mente Sortland kommune.

Hadsel har varslet om at det er vanskelig å rekruttere til og holde på bemanningen i legevaktsamarbeidet på grunn av svært ubekvemme arbeidstider.

Hensikten med den nye avtalen for legevaktsamarbeidet er å tilføre flere tjenester på dagtid slik at de ansatte kan få en mer normal turnus og ikke bare arbeid på kvelds- og nattetid.

Ressurssituasjon tilsier at samarbeidet om legevakt bør fortsette fordi:

  • Vi har gode erfaringer med stabil og profesjonell legevakts drift gjennom snart 20 år.
  • Vi løper en betydelig risiko med å pålegge legene i Vesterålen høyere vaktbelastning med å gå tilbake til kommunale legevakter.
  • Vi får høyere merkostnader ved å gå tilbake til lokale legevakter enn å utvide IKL.
  • Vi har en svært utfordrende situasjon med rekruttering av sykepleiere generelt og til IKL spesielt.

SYKEPLEIERMANGEL

KAD (Kommunal akutt døgnenhet) krever spesialisert og høy kompetanse hos sykepleierne på vakt.

Det vil bli enda større utfordringer i rekrutteringen til sykepleier yrket. Søkertallene til utdanningen er så lav at varsellampene lyser rødt. Dette er svært bekymringsfullt, og tas det ikke grep vil dette ramme både Sortland kommunes innbyggere og Stokmarknes sykehus.

UHELDIG POLITISK BEHANDLING

Legevaktsamarbeidet ble i Sortland behandlet samme dag i formannskapet som i kommunestyret. Derfor fulgte ikke formannskapets innstilling med sakspapirene til kommunestyret, noe som gjorde at det ble dårlig tid til å sette seg inn i og se konsekvensene av formannskapets vedtak. Denne saken fortjener ikke en slik behandling.

AVTALE OM TJENESTESAMARBEID I VESTERÅLEN

Vesterålen søkte skjønnsmidler med hovedprioritet til det interkommunale samarbeid, og fikk innvilget prosjektstøtte fra Statsforvalteren. Prosjektet fikk navnet «ILAG Tjenestesamarbeid».

Tanken er at Vesterålskommunene skal stadfeste at de vil ha ett revitalisert interkommunalt tjenestesamarbeid.

Målet med ILAG prosjektet er å utvikle et langvarig og forpliktende samarbeid for å forbedre eller sikre kvaliteten på offentlige tjenester og styrke regional utvikling i Vesterålen. Samarbeidet skal gi innovasjonsgevinster som øker kvalitet og effektivitet, og som sikrer sterkere og mer attraktive fagmiljø i kompetansekrevende og spesialiserte tjenester.

Vesterålsrådet (ordførerne i Vesterålen) har anmodet kommunestyrene i Vesterålen om å stille seg bak forslaget.

SAMARBEID

Så langt i år har vi erfart følgende:

  1. Blå linje på Sortland videregående bør flyttes til Myre. Det mente Øksnes kommune.

På Sortland ble det ansett som uheldig at Øksnes i realiteten foreslo å flytte tilbudet fra Kleiva til Myre selv om det var mange fornuftige og gode poeng i innspillet. Det kunne fort leses som en omkamp om et viktig tilbud i Vesterålen, ble det sagt.

Fra ordføreren i Øksnes ble det sagt at hun ikke ønsker å skape splid mellom kommunene.

  1. Kommunestyret i Sortland vil ikke utvide det interkommunale legevaktsamarbeidet, men åpner opp for å flytte legevaktsamarbeidet til Sortland

Det må anses som uheldig at kommunestyret i realiteten foreslår å flytte tilbudet fra Stokmarknes til Sortland.

Også dette kan fort leses som en lokaliseringskamp om et viktig tilbud i Vesterålen som kan skape splid mellom kommunene.

Vesterålskommunene må ikke henfalle til kommunal kannibalisme der vi er mer opptatt av å sikre eget ve og vel på bekostning av nabokommunene. Målet må være organisk vekst der vi i et samarbeid bedrer de kommunale tjenestene til glede for alle vesterålingene.