Til innhold
Lagbilde av leder trio i Lyngen Venstre lokallag.

Vi tar Lyngen framover

Lyngen

Venstre er Lyngens sosial liberale alternativ ved kommunestyrevalget 2023! Samlet skal vi ta Lyngen framover.

Se vårt program for 2023 her >>

Hva vil det si å være liberal?

Kort fortalt er sosial-liberalisme frihet for den enkelte og ansvar for hverandre. Dette krever respekt for ulikhet og toleranse for at det gode liv ikke er likt for alle. Under er Venstres 10 liberalistiske prinsipper.

 1. Friheten skal gjelde overalt, for alle
  Alle skal ha mulighet til å ha makten i eget liv — uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn. Friheten gjelder overalt, for alle.
 2. Det personlige ansvaret er ufravikelig. Alle har ansvar for sine egne valg. Dette er like grunnleggende som retten til frihet. Folk som gis ansvar, griper muligheten — og vinner økt verdighet og frihet gjennom det. De som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det.
 3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner. Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Grunnlaget for frie liv skaper vi best ved å bygge sterke felles institusjoner, bekjempe fattigdom og respektere naturen.
 4. Frihet forutsetter åpenhet og rettferdighet. En fri verden kjennetegnes av verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne. Enhver person skal kunne nå enhver posisjon i samfunnet.
 5. Alle er likeverdige, men ingen er like. Liberalismen er raus. Det er en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Dette krever respekt for ulikhet og toleranse for at det gode liv ikke er likt for alle.
 6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst. Liberal politikk skal ikke bare sikre materiell trygghet og velstand, men også fremme livskvalitet og menneskelig vekst. Det gode liv kjennetegnes også av muligheten til å kunne delta i kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring.
 7. Politisk makt skal komme nedenfra. Stemmerett for alle, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner og i folkevalgte organer.
 8. Makt skal spres og balanseres. Et liberalt samfunn har fire bærebjelker: demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Venstre vil sikre åpenhet og uavhengighet i disse institusjonene, og samspill mellom dem. Maktspredning og åpne prosesser er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.
 9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset. Den liberale staten må sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Staten må være nøytral, den må verne om mindretallets rettigheter og den må respektere begrensningene i egen makt. Myndighetene skal være lett tilgjengelige for borgeren. For liberalere er det forskjell på det vi ikke liker og det vi vil forby.
 10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis. Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger. Venstres optimisme bunner i en sterk tillit til menneskenes skaperkraft. Vi tror på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt — for alle.

Vil du være med oss liberale i valgkampen?

Ta kontakt med leder Svein Olav Bårdsen eller nestleder Mads H. Fagerborg Kvien.

Våre fokusområder

 • Næring og Nyskaping

  Vi i Venstre skal kjempe for at fremtidens arbeidsplasser og næringer etableres i Lyngen, Nord-Norges beste gründerkommune!

 • Miljø og klima

  Lyngen kommune sitter på enorme mengder av verdens mest etterspurte ressurs; urørt natur. Det er vår plikt og verne om denne ressursen for framtidige generasjoner og forvalte den forsvarlig slik at den kommer oss til nytte i dag, og i framtiden.

 • Bolig

  Venstre vil gjøre det enklere å bygge egen bolig i Lyngen, belønne dem som leier ut til fastboende, og gi innbyggerne valgmuligheten til å bo og leve slik de selv ønsker.

 • Samferdsel

  Gode veier og fergeavvikling tror vi i Venstre vil være en av nøklene til vår videre utvikling. Ikke minst gir dette oss friheten til å forflytte oss når og slik vi selv ønsker. Vi vil derfor jobbe hardt for realiseringen av Nordområdevegen og ønsker økt satsning på kollektivtransport til og fra Tromsø by.