Til innhold

Eva Næss Karlsen

Jeg ble engasjert i Lørenskog Venstre i 2019, etter jeg flyttet til Lørenskog fra Skedsmo. Jeg er opptatt av bærekraftig samfunnsutvikling, med spesielt vekt på at det skal være enkelt for innbyggere og næringsliv å velge miljø- og klimavennlige løsninger. Jeg er utdannet samfunnsøkonom og har erfaring fra arbeid med tema som fornybar energi, miljø- og klima, transport/mobilitet. På fritiden er jeg veldig glad i aktivt friluftsliv, i marka, fjellet og ved sjøen.

Nedenfor er noen eksempler på saker jeg har jobbet med etter valget i 2019, da jeg ble Venstres representant i Klima-, økologi og samferdselsutvalget i kommunen. Det har vært lærerikt, interessant og der Venstre har fått flere gjennomslag. Lørenskog Venstre ønsker at veksten i kommunen bremses, men at det som bygges må være av god kvalitet. Venstre foreslo derfor i oktober 2020 etablering av arkitekturpris i Lørenskog, i forbindelse med innføring av retningslinjer for bokvalitet. Jeg har også vært opptatt av at det må iverksettes strakstiltak for å bedre luftkvaliteten, noe som det ble mye diskusjon om i KØS-utvalget. Et tredje tema som vi har fått gjennomslag for er klimaarbeidet i kommunen. Lørenskog Venstre har vært en pådriver for å innføre klimabudsjett i kommunen, som et verktøy for å kutte klimagassutslipp.

Jeg er glad i friluftsliv og mener at det må legges til rette for aktivt friluftsliv for alle. Skiløyper er et lavterskel-tilbud for alle aldersgrupper. Da det pga misforståelser i budsjettbehandlingen høsten 2022 ble vedtatt å kutte løypekjøring i helgene for 2023, gjorde jeg en “gravejobb” for å finne ut hva som skjedde i budsjettbehandlingen. På vegne av Lørenskogs innbyggere er jeg glad for at dette vedtaket ble omgjort. Her er også lenke til Venstres leserinnlegg i saken.

Mine fokusområder i politikken:

  • Bedre og billigere kollektivtilbud i kommunen
  • Bedre tilrettelegging for sykkel- og gange i hele kommunen
  • Kutte klimagassutslipp, særlig fra anleggsmaskiner og lastebiler og være robust for klimaendringer og ekstremvær
  • Bedre luftkvalitet i Lørenskog
  • Flere grøntområder og bevare biologisk mangfold
  • By- og stedsutvikling. Fortetting og stedsutvikling med kvalitet.
  • Gode bo- og oppvekstmiljø, integrering