Venstre har en nøkkelrolle i Oslo

Årsmøtet i Oslo Venstre gleder seg over at partiets bystyregruppe til fulle utnytter sin nye styrke og posisjon i bystyret for å sikre flertall for gode politiske løsninger gjennom initiativ og stemmegivning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 20 år siden.**

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

Årsmøtet i Oslo Venstre tar videre til etterretning at Høyre i Oslo har foretatt et politisk linjeskifte etter at Venstre og KrF ble kastet ut av byrådet, og Fremskrittspartiet ble invitert inn.

Sosialt ansvar

I det sosialliberale bybildet står menensket i sentrum. Oslo Venstres årsmøte vil fremheve det sosiale ansvaret som må tas for å sikre at barn og unges oppvekst og levekår gir dem flest mulig muligheter i livet. Årsmøtet ser det som prekært å få enslige mindreårige ut av asylmottak, og å få bort ventelistene i barne- og ungdomspsykiatrien.

Oslo Venstres årsmøte ser et desperat behov for flere behandlingsplasser, og -former, innenfor rusomsorgen. Årsmøtet vil på det sterkeste anmode helseminister Dagfinn Høybråten om å stå ved sine løfter om å åpne for mer medikamentell behandling av tunge narkomane. Alle opiatmisbrukere som ønsker det bør få tilbud om subutex e.l. Metadon, kombinert med en tett og langsiktig sosial oppfølging.

Krav om absolutt rusfrihet har kostet alt for mange liv. Livskvalitet og leveevne må stå i fokus.

Miljø og samferdsel

Årsmøtet i Oslo Venstre vil spesielt peke på at det innenfor samferdsels- og miljøsektoren hver eneste dag blir demonstrert hvorfor Venstre ikke kan sitte i byråd sammen med Fremskrittspartiet: Manglende fokus på langsiktighet og miljøvennlige løsninger, liten evne og vilje til å tenke helhetlig knyttet til byens kollektive transporttilbud, forsøk på å rasere trikken, en grunnleggende motvilje mot samarbeid med staten og øvrige kommuner og fylker for å løse viktige transport- og miljøutfordringer og mindre forståelse for behovet av å finansiere viktige investeringer innenfor kollektiv- og miljøtunneler på vei.

Årsmøtet i Oslo Venstre holder fast ved inngåtte avtaler med Høyre og KrF i Oslo og Akershus om kollektivpakke og miljøtunneler på vei, og forventer at dette aktivt følges opp av byrådet.

Byutvikling
Årsmøtet i Oslo Venstre vil peke på at det blir en viktig utfordring i årene fremover å sikre en byutvikling som tar utgangspunkt i menneskelige målestokk. Byens historiske egenart som en intim storby med en relativt lav bebyggelse må fastholdes. Venstre går derfor imot bygging av høyhus i Oslo. Det er fortsatt god plass innenfor markagrensen, og et mer tradisjonelt bymønster med gater og en tett lav bebyggelse gir rom for like mange eller flere boliger som høyhusområder.

Kultur
Årsmøtet i Oslo Venstre vil legge stor vekt på at den innsatsen som Venstre i byråd har gått i bresjen for innenfor kunst og kultur blir videreført og styrket i årene fremover. På kort sikt blir det bl.a. viktig å sikre deler av Hausmannskvartalene til kulturformål samtidig som Oslos søknad om å bli europeisk kulturhovedstad i 2011 må gis et reellt innhold og følges opp aktivt.

Kontaktperson:
Fylkesleder Ola Elvestuen tlf. 90 85 47 75

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 20 år siden.**