Politisk regnskap 1999-2003

Hva Ski Venstre har bidratt til i kommunestyreperioden 1999-2003:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Folkestyre
Samme antallet kommunestyrerepresentanter
Stemt imot gjennomgående representasjon, slik at flest mulige kan delta i lokalpolitikken.
Deltatt i arbeidet med å utarbede reglement for åpne høringer.
Kontrollutvalget skal påse at kommunen praktiserer meroffentlighet.
Arbeidet for ansattes ytringsfrihet for å sikre et godt beslutningsgrunnlag for politikerne.

Miljø
Vært initiativtaker og en aktiv pådriver for kloakkering av Langensvassdraget.
Fått vedtak på opprydning av den gamle søppelfyllplassen ved Paddetjern.
Vært initiativtaker, en aktiv pådriver og fått budsjettmessig dekning for etablering av kompostteringsforsøket på Langhus.
Bevaring av Vestraatområdet.

Bolig- og næringsutvikling.
Vært et kritisk korrektiv til utvidelsen av Storsenteret og etableringen av P-huset i Sandervegen.
Stemt for et vannavgiftssystem basert på forbruk, ikke antallet kvadratmeter bygning pr. abonnent.
Av konkurransehensyn, stemt for gratis parkering i Ski sentrum.
Moderat boligutbygging. Fortsatt gjenstår betydelige arealer for boligformål.
At kommunen ikke skulle lease ut VA-nettet. (US Lease).
Var forslagsstiller til et vedtak som sikrer De Eldes Spareklubb fortsatt tilgang på rimelige boliger på Skoghus.

Oppvekst og skole
Vært en pådriver for etablering av kommunale og private barnehager.
Forsøkt å sette av midler til vedlikehold av skolebygninger.
Stemt for selvstyrte skoler.
Vært initiativtaker til reglement for "dugnadsfond", som innebærer at foresatte som gjør en dugnadsinnsats på nærskolen, skal få en sum penger til ytterligere investeringer på skolen. (Ikke fått flertall i budsjettbehandlingen for å fylle opp dugnadsfondet.)
Var aktive i kampen for grendeskole på Smedsrud.
Fritt skolevalg som en rettighet for barn og foreldre til å bestemme hvilken skole barna skal gå på.

Kultur og Idrett
Oppfølging av rehabiliteringen av alle badene i Ski.
Arbeidet aktivt for et motorcrossanlegg i Assurdalen.
Opprettholde vinterbrøyting av fotballbaner.
Tilrettelegging for kulturtilbud i Ski gamle kino og videreutvikling av bruken av Waldemarhøy.

Helse og levekår
Etablering av sykehjemsplasser fremfor omsorgsboliger.
Vernet om frivillighetssentralen og sørget for videre drift ved helse- og velferdssenteret i Ski ved hver budsjettbehandling.
Etablering av ungdomskafe og opprettholdelse av utekontakten.
Etablering av demensboliger i Ski og vært med å vedta utbygging av sykehjem i Kråkstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**