Nei til E 18 i marka!

– Det er uhørt at Senterpartiet i Ås ved hjelp av sine statsrådvenner kan tvinge fram en utredning av Ski øst-alternativet – stikk i strid med vegmyndighetene og alle andre kommuner. Venstre tar saken opp i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstres gruppeleder i Ski, Lisbeth Bøhler og hele Ski Venstre reagerer sterkt på at samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) har grepet politisk inn i saken – stikk i strid med det hun svarte på et skriftlig spørsmål fra Venstres stortingsrepresentant Borghild Tenden i fjor vår.

– Vi hadde da en sterk mistanke om Sp-leder Åslaug Hagas og Navarsetes deltagelse på årsmøtet i Ås Senterparti høsten 2005 , kunne få følge. Derfor spurte Tenden om det var gitt politiske signaler om å utrede E 18. – Dette aviste Navarsete, og tok avstand fra “insinuasjonen” som hun mente lå i spørsmålet.

– Likevel er hun frekk nok til nå å stå fram og si at det er nettopp det hun gjør. Statsråden går ærend for sine egne partifeller i Ås, på bekostning av alle andre i denne saken. Hun går også rett i strupen på sin egen regjerings markapolitikk, sier Lisbeth Bøhler.

Borghild Tenden

Foto: Venstre

Derfor stiller Borghild Tenden på nytt skriftlig spørsmål – denne gangen til miljøvernministeren. Dette ble sendt den 6. februar, og skal besvares innen 6 dager:

Skriftlig spørsmål til Miljøvernministeren fra stortingsrepresentant Borghild Tenden (Venstre, Akershus):

Vil miljøvernministeren bidra til å stanse videre forsøk på å bryte markagrensa i Sør- og Østmarka med en mulig motorvei – E 18 – gjennom området?

Bakgrunn:
Ny trasé for E 18 skal videreføres fra Elvestad i Østfold til Vinterbro i Akershus. I den forbindelse har Vegdirektoratet tidligere avvist på faglig grunnlag å utrede alternativet “Ski øst”, av flere grunner. Til tross for dette har Samferdselsdepartementet grepet inn i saken og krevet at Ski øst utredes og tas med som aktuelt alternativ. Blant annet med den begrunnelse at jordvern er viktigere enn naturvern. Uttalelser fra samferdselsministeren viser at det åpenbart ikke spiller noen rolle for henne at markagrensa brytes, og at en motorvei legges mellom bebyggelsen og de svært mye brukte friluftsområdene i Sør- og Østmarka.

Omtrent på samme tid har Miljøverndepartementet varslet om arbeidet med ny Markalov, og bedt kommunene avstå fra utbyggingsplaner som vil redusere dagens tilgjengelige markaområder.

Et knapt flertall i Ås kommune har – med hjelp av statsrådene Haga og Navarsete – klart å presse gjennom en politisk overprøving av fagmyndighetenes vurderinger i saken – også på tvers av alle andre berørte kommuners syn, og i åpenbar strid med regjeringens politikk for markagrensene. Det er svært uheldig når regjeringen sender slike doble signaler, og det er nødvendig å avklare om regjeringens politikk er å verne markagrensene og markas tilgjengelighet eller å åpne for motorveier gjennom den samme marka.

Mer om E 18- saken her:
http://www.oblad.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070206/NYHETER/102060079

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**