Kapittel 6

Kultur og idrett

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Kultur
Kunst og kultur har en egenverdi, og er selve grunnlaget for vår utvikling som mennesker og som samfunn. Venstre er opptatt av å legge til rette for et levende og mangfoldig kulturliv, slik at alle innbyggere kan oppleve kultur som en viktig del av hverdagen og som en essensiell del av det gode liv. Venstre ser på det som en viktig offentlig oppgave å sikre dette. Idrett er også kultur. Idretten er Liers største folkebevegelse, og spiller en viktig rolle for trivsel og folkehelse.

Scene, musikk og bøker
Lier ga den forrige kulturprisen til rockeverkstedet som holder til i Gamle Hegg skole. Her er det et yrende musikkliv for unge kommende musikere og Venstre mener dette er en viktig del av Liers allsidige kultur, og at det er viktig at kommunen er en aktiv medspiller for å utvikle også dette kulturfeltet, både ved å ta vare ungdommens muligheter til utfoldelse og ved å stimulere til økt deltagelse. Venstre ser derfor på det som svært viktig at musikkverkstedet består og at deres øvingslokaler sikres kontinuitet for fremtiden. For at borgere av bygda lettere skal få ta del i denne så vel som andre kulturuttrykk er det viktig at det i forbindelse med bygdetunet og et kulturhus blir opprettet en scene.

Sats på kulturopplevelser
Venstre vil opprettholde og utvikle samarbeidet mellom kommune og næringsliv for å tilrettelegge for kulturarrangementer. Eplefestivalen, Kulturnatten, Lierdagene og St.hallvard spillet profilerer bygda på en flott måte og vil fremover bety mye for både liunger og regionens innbyggere.

Kulturhus
Venstre støtter bygging av et nytt kulturhus, og mener at det må fokuseres på et vidt spekter av kultur for alle aldre og med innspill fra alle nasjoner som er en del av Liers befolkning. Venstre mener at kommunen må medvirke til etablering av dette prosjektet i samarbeid med private utbyggere. Ny kulturarena må etableres i kommunens sentrum som en del av kulturakse Lierbyen.
Bibliotekene skal være et sted som skaper leselyst og kunnskapshunger samtidig som informasjon er lett tilgjengelig. Venstre vil ha biblioteket som en del av det nye kulturhuset. Venstre vil også gjøre hovedbiblioteket søndagsåpent. Målet må være i større grad å gjøre biblioteket til et møtested sju dager i uken. Venstre mener dessuten at biblioteket må forsterke sin satsing på internasjonalisering både som multikulturell møteplass og gjennom innkjøp av bøker og annet materiale.
Det bør vurderes å legge til rette for en kulturkafé, gjerne med skjenkebevilling, som i tillegg til å være et møtested kan benyttes til kulturelle, litterære og samfunnsaktuelle arrangementer.

Styrk satsingen på Kulturskolen
Venstre ser på Kulturskolen som en viktig del av barn å unges mulighet til å utvikle seg kreativt. Alle som ønsker det, bør få et tilbud. En introduksjonsordning bør iverksettes i alle skolekretser slik at hver enkelt elev får et innblikk i kulturskolens ulike aktiviteter i løpet av det andre skoleåret. Venstre ønsker større satsing på visuelle kunstfag i kulturskolen.

Kulturminnevern
Det er mange kulturminner i Lier. Dessverre er mange av disse dårlig merket. Venstre mener det er viktig for bygdas borgere at flere av bygdas minner tilrettelegges slik at folk vet om dem og kommer seg til dem. Det er viktig at innflyttere, barn og unge får muligheten til å tilegne seg kunnskap om alle disse forskjellige minnene som har vært viktige elementer i Liers fortid. Derfor menes Venstre at det at opplysningsskilt rundt om i bygda jevnlig blir vedlikeholdt så rett informasjon er tilgjengelig på rett sted. Dette er noe kommunen kan gjøre i samarbeid med skole og frivillige organisasjoner. Den gamle kongeveien gjennom Lier er kulturhistorisk viktig. Etter Venstres oppfatning er det historieløst at merkingen av denne i dag ikke er vedlikeholdt.

Sats på bygdetunet
Lier er en bygd med lange jordbruks- og psykiatritradisjoner. Ved bygdetunet blir artsmangfoldet av blomster og frukttrær i bygda bevart. Venstre mener at arbeidet som gjøres her er viktig, men at bruken av stedet har potensiale til å utvikle seg med økte leieinntekter ved mer synliggjøring av leie- og arrangementmulighetene. Arbeidet ved bygdetunet gjøres av ildsjeler, men det er behov for å profesjonalisere driftssiden. Venstre ønsker å samarbeide med næringslivet i bygda for å komme i gang med byggingen av Amfi scenen så dette kan benyttes til kulturelle arrangement.

Frivillighet og ungdomskultur
Lier er en bygd med et blomstrende, mangfoldig og aktivt frivillig organisasjonsliv. Dette gjør bygda levende samtidig som innbyggerne kan velge mellom mange ulike fritidsaktiviteter ut fra egne interesser og ønsker. Det er spesielt viktig å stimulere til ulike aktiviteter rettet mot ungdom, spesielt på grunn av det forebyggende aspektet. Venstre vil følge opp kommunens frivillighetsmelding og jobbe for å sikre det frivillige barne- og ungdomsarbeidet gode vilkår.

Økt støtte til frivillige organisasjoner
Lier kommune gir økonomisk støtte til utallige organisasjoner. Venstre mener bevilgningene til dette formålet må økes, og at det skal være lett å få støtte. Det må kontrolleres hva pengene brukes til, men dette må gjøres på en ubyråkratisk måte slik at organisasjonene ikke belastes med skjemavelde. For mindre beløp vil stikkprøver være tilstrekkelig. Venstre ønsker at mesteparten av midlene skal være frie, men vil ha særskilte ordninger for prosjektstøtte og støtte til kompetansehevingstiltak.

Sats på ungdomsklubber
Det er viktig å sikre ungdom under 18 et tilbud. Venstre vil at aktivitetsarenaer/ungdomsklubber skal opprettholdes enten i kommunal regi og i samarbeid med frivillige aktører.

Ja til det flerkulturelle Lier
Venstre mener at et mangfoldig samfunn er et godt samfunn, og at innvandring bidrar til mer mangfold. Både i forhold til kultur og økonomi har innvandring vært en berikelse for Lier, og vil fremdeles være det i årene som kommer. En forutsetning for god utvikling av et bygdesamfunn er en kommune som ser framover og greier å tilrettelegge for et samspill mellom folk, uavhengig av bakgrunn, religion og kultur.

Idrett

Idretten er den største folkebevegelsen i Lier og i Norge, og er viktig i forhold til trivsel og helse. Hovedutfordringene er at det er for få idrettsanlegg og at mange barn og unge er i mindre fysisk aktivitet enn tidligere.

Nye idrettsanlegg
Lier har underdekning på idrettsanlegg i forhold til antall innbyggere som ønsker å drive med idrett. Spesielt mangler Lier kunstgressbaner. Venstre vil at det etableres flere idrettsanlegg, gjerne i samarbeid med eksterne finansieringskilder. Det vil være ønskelig å kunne etablere idrettsanlegg i tilknytning til skoler, fordi dette vil gi gode synergieffekter både for skole og idrett, samt bidra til å legge til rette for gode oppvekstmiljøer. Venstre har vært pådrivere i kunstgressbane behandlingen ved Lier stadion. Denne banen var et samarbeidsprosjekt mellom klubbene SpaBra, Liungen og kommunen. Utover i perioden må det likevel være rom for å etablere andre nye anlegg som eksempelvis det Lier IL nå er pådrivere for. Sparta/Bragerøens IL arbeider med planer om kunstisflate, Lier Venstres er positive til og vil støtte et arbeide frivillige organisasjonene setter i gang.
Lier Venstre vil at det skal utarbeides en ny idrettsmelding, med ferdigstillelse i 2008.

Hestesport
Lier er nå en av de viktigste kommunene i landet innenfor alle typer hestesport. Venstre ser på denne sporten som et viktig bidrag til kommunens mangfold, og som et viktig bidrag til å gi "grønne Lier " innhold. Hestearenaen er ikke kun et idretts- og treningssted, men også et meningsfylt sted for barn å unge "å vokse opp" i. Samhandling mellom dyr, menneske og natur er medvirkende til å gi alle mennesker et meningsfylt liv. Lier har lange tradisjoner og mye kompetanse innefor trening for personer med utviklingshemming, dette kan videreutvikles innenfor hestenæringen. Lier bosetter og har fostret mange toppryttere innenfor ulike grener av hestesporten, dette gir kommunen et spesielt ansvar å følge opp.

Økt fysisk aktivitet og flere nærmiljøanlegg
Mangel på fysisk aktivitet er en trussel mot folkehelsen. Derfor er det viktig å legge til rette for fysisk aktivitet både for organiserte og uorganiserte aktiviteter. Tiltak i nærmiljøene er i den sammenheng svært viktige, spesielt i forhold til de som er uorganiserte. Venstre vil derfor ha økt satsing på utbygging av nærmiljøanlegg som ballbinger, streetbasket, skateramper og beach-volley baner. Det må informeres bedre om mulighetene for å få tippemidler til tilrettelegging av lekearealer for fysisk aktivitet for skoler, barnehager, velforeninger og borettslag.

Idrett og skole
Det har i Lier nå blitt en god tradisjon at det opprettes allidrettsgrupper i forbindelse med de forskjellige skolekretsene, dette er et arbeid som gjøres frivillig av de forskjellige idrettsforeningene, og som Venstre ser på dette som svært viktig. Det er viktig at skolene her er bidragsytere med å gi rom for informasjon om oppstart og er behjelpelige med utsendelse av informasjon. At barn og unge i Lier får en mulighet til å utforske forskjellige idretter gjennom allidretten ser Venstre på som en flott start for senere å ha mulighet til å velge en egen idrettsgren senere.

Naturen som idrettsarena
Som liunger er vi bortskjemte med muligheter til fysisk utfoldelse i skog og mark. Venstre ser på det som viktig at vi bruker mulighetene bygda vår gir oss til fysiske utfordringer ute i naturen. Venstre ønsker derfor at det tilrettelegges for trimløyper og rideveier. Dette kan gjøres i samarbeid med frivillige organisasjoner.
Venstre ønsker også at kommunen i samarbeid med grunneiere eller næringsliv kan samarbeide om en utleiestasjon for kanoer så flere i bygda vår kan få erfaring med de fantastiske mulighetene elva gir oss utover å være en flott fiskeplass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**